Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KUNGÄLV HÖGEN 2 - husnr 2, YTTERBY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

YTTERBY KYRKA (akt.)
2003-06-23
Exteriörbeskrivning
YTTERBY KYRKA är en för 1870-talet tidstypisk kyrka, med nyklassicistiska grunddrag men också med vissa medeltidsinspirerade drag. Kyrkan är vit med gula tegelmurningar kring bl a portaler som ett kontrasterande inslag. Den består av ett större långhus med en mindre tresidig korabsid i öster, sakristia i norr, och ett torn i väster. Utbyggda vindfång mitt på norra och södra långsidan. FASADERNA är spritputsade och avfärgade i vitt, med en grå putsad sockel. TAKET är ett sadeltak täckt med enkupigt tegel, lägre avvalmat över absiden. I takfoten en profilerad taklist, målad i brunt.
Kyrkan har sin HUVUDINGÅNG i väster genom tornet. Ingångar finns också genom utskjutande vindfång med egna takfall mitt på norra och södra långsidorna. Portalomfattningarna är murade med gult tegel. Till västporten ansluter marknivån direkt, i norr och söder finns kalkstenstrappor. Alla portalerna är ungefär likadant uppbyggda, med rundbågiga portalöppningar krönta av spetsgavlar, och med kopparklädda dubbeldörrar. Ovanför dörrarna halvrunda överljusfönster. FÖNSTREN i långhus och kor är höga rundbågiga. Fönsterbågarna är spröjsade i kryssmönster. Fönstren är av trä och målade i brunt. Solbänkarna utförda i kalksten.
TORNET är av sten med fasader som kyrkan i övrigt. Rundbågiga fönster liknande långhusets, men något smalare, i bottenvåningen. Rundbågiga ljudöppningar, i par, i alla väderstreck, med omfattningar av gult tegel. Kopparklädda ljudluckor. Tornet krönes av en hög och slank åttkantig lanternin, och ovanpå denna en spetsig spira, med svängd profil vid foten samt ett kors på ett klot i toppen. Torntak, lanternin med tak och spira samt tornprydnad klädda med kopparplåt. Under takfoten finns en taklist av gult tegel.