Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LAHOLM VEINGE PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, VEINGE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VEINGE KYRKA (akt.)
2001-11-05
Exteriörbeskrivning
HELHET- Kyrkan består av ett långhus i tre travéer med torn i en travé i väster och kor med absidial avslutning i en travé mot öster. I anslutning till långhusets tredje travé skjuter en sakristia ut mot söder och ett läktarutrymme med toalettunderbyggnad och kapprum mot norr.

GRUND- Oputsad natursten (granit) med cementputs i fogar samt som fasad överkant, på sakristia och norra utbyggnaden. Förövrigt är grunden pågjuten med betong och täckmålad i grå kulör.

FASAD- Ytterst har fasaderna en grov spritputs avfärgad i vit kulör. Fönstrens rundbågeformade nischer är slätputsade, likaså en rundbåge över fönsternischerna. I anslutning till takfoten har samtliga byggnadskroppar en slätputsad rundbågefris.
Utsmyckningar i form av slätputsade rundbågar finns i tornets kontreforer mot väst.
I Sakristians östra fasad syns konturerna efter en sydingång. I Korets absid syns spår efter ett fönster mot öster.

TAK- Profilerad putsdragen, slät takfotslist. Sakristian och norra utbyggnadens sadeltak möter långhusets sadeltak i nock. Taken är klädda med skivplåt med förskjutna hakskarvar. Plåten är täckmålad i svart kulör. Vattenavrinningssystement är av svartlackad plåt. Tornöverbyggnaden är täckt av tjärat kyrkspån. Skorsten i norra gavelspetsen på norra utbyggnaden. Invid skorstenen finns en inspektionslucka av plåt.

FÖNSTER- Långhuset tillsammans med tornet har två rundbågeformade fönster mot norr och tre mot söder. Tornet har dessutom ett litet, på höjden rektagulärt, blyspröjsat fönster mot norr. Koret har ett, något mindre än långhusets, rundbågeformat fönster mot norr och ett mot söder. Korets absid har vidare ett litet segmentformat fönster mot söder.
Sakristian har ett tvåkopplat fönster mot söder och i gaveln en på höjden långsmal jalusiförsedd båge. Norra läktarbyggnaden har ett rektangulärt, liggande, blyspröjsat, fönster (sex rutor) mot väster. Samtliga fönster har solbänkar av ommålad betong, och är täckmålade i gråblå kulör.

DÖRRAR- Kyrkan har fem entréer. Samtliga livar med fasad och har brosteg av granit.
Huvudentrén ligger sedan 1960 i norr, där dörren sitter skyddad under ett rundbågeformat skärmtak av trä, täckmålat i mörkbrun kulör. (För ytterdörr beskr. se interiört). Två borsteg och ett stort vilplan. Handikappramp i öster. Två bänkar av trä sitter sammanbyggda med skärmtaket.

Västra entrén utgörs av en rak beklädnadsdörr av stående panel med smidesdekorationer, som livar med fasad. Till entren finns en trappa inklädd med granit i fyra steg och ett stort vilplan.

Sakristians östra entré (lika dörrblad som ovan) har ett brosteg och ett större vilplan.

Norra utbyggnaden mot öster (lika dörrblad som ovan), har ett brosteg av granit.
Vidare finns en ytterdörr till (ej besiktningbart) i norra läktarutbyggnaden från väster. Dörrbladet är klätt med kopparplåt.

Gravhällar, tre stycken, ligger på korets norra sida.

TORN- Åttkantig tornhuv med vindflöjel, kula och smidesdekoration, i toppen. Tornet har två vitmålade, rundbågeformade, luckor i samtliga väderstreck. Under luckorna sitter tornurstavlorna med förgyllda siffror på svart botten. Tornurstavlorna är täckta av kopparplåt. Ankarslutar är synliga i tornets övre fasadpartier. (Obs sydvästra hörnet lutar kraftigt åt sydväst).