Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boxholm kn, ÅSBO KYRKA 2:1 ÅSBO KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF1912/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSBO KYRKA (akt.), ÅSBO KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Boxholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

ÅSBO KYRKA 2:1

11/22/06 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, gravkapellet, kyrkogården tillsammans med skola och byggnader med ursprungliga funktioner som klockargård, kyrkstallar och prästgård bildar en ålderdomlig kyrkomiljö som vittnar om platsens tidigare betydelse som socknens administrativa centrum.
Kyrkogården
En kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.
Kyrkobyggnaden
Kyrkan tillhör de medeltida kyrkor som i flera omgångar har om- och tillbyggts pga en växande församling och förändrade liturgiska ideal. Kyrkan präglas framförallt av de genomgripande förändringar som genomfördes under 17...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län.

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Åsbo kyrka och kyrkogård med dess murar, grindar, trädkrans och gravkapell bildar en
sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Kyrkogårdens murar har
olika karaktär. Eventuellt lades muren både runt den gamla och nya kyrkogården i
samband med att nya kyrkogården anlades på 1920-talet eller också fick den nya
mursträckningen ett utseende som påminde om befintlig mur. Muren runt 1970-talets
utvidgning har en helt annan sentida karaktär. De olika karaktärerna har ett mycket högt
kulturhistoriskt intresse. Detta gäller även grindarna som är något olika men ändå
utformade med samma huvu...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands
länsmuseum 2006. Rapporten finns tillgänglig på Linköpings stift, Länsstyrelsen i
Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum samt på respektive kyrklig samfällighet.