Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, TIDERSRUM 6:1 M.FL. TIDERSRUMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

f0203410

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TIDERSRUMS KYRKA (akt.), TIDERSRUMS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TIDERSRUM 6:1

TIDERSRUM 2:18

8/17/04 Karaktäristik och bedömning

Tidersrums kyrkomiljö utgör en ovanligt innehållsrik bebyggelsemiljö med bl a sockenstuga, skolbyggnader, ålderdomshem, kommunalhus och lanthandel, vilka på ett tydligt sätt visar på kyrkplatsen som socknens centrum. Kyrkomiljön är klassad som område av riksintresse för kulturmiljövården.


KYRKOGÅRDEN med klockstapeln har stora kulturhistoriska värden. Beträffande utformningen av själva kyrkogården finns mycket höga kulturhistoriska värden i utformningen av en stor del av gravarna. Kvarvarande områden med grusgravar är en rest av ett system som var mycket dominerande under många decennier fram till ungefär 1940-50. I Tidersrum har ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantiikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantiikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift

1/1/02 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Tidersrums kyrkogård bildar tillsammans med kyrkan, klockstapeln, murar och grindar
en väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Klockstaplar av
trä fanns fram till andra delen av 1700-talet på många av länets kyrkogårdar. Bland
annat p g a en kunglig förordning revs de flesta med tiden.

De omgärdade familjegravarna visar på en gravutformning som var mycket vanlig på
länets kyrkogårdar från mitten av 1800-talet och ca 100 år framåt. Gravstaketet i
järnsmide är en tidig form av omgärdning, medan stenramarna mestadels är från 1920-
talet och framåt. I Tidersrum har man dessutom...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands
länsmuseum 2002.