Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KVARSEBO 5:2 KVARSEBO KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

f9916712

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARSEBO KYRKA (akt.), KVARSEBO KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KVARSEBO 5:2

12/5/06 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, bårhuset och kyrkogården tillsammans med sockenstugan och skolan bildar en kyrkomiljö som vittnar om platsens tidigare betydelse som sockencentrum.

Kyrkogården
Kyrkans ekonomibyggnad är utformad i enlighet med kyrkans karaktär och uppvisar omsorg om detaljer.

En kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan tillhör de nyklassicistiska kyrkor som nybyggdes under 1800-talets första hälft till följd av bl a befolkningsökningen och nya liturgiska ideal. Kyrkan har med sina ljusa spritputsade fasader med rundbågiga fön...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning

Kvarsebo kyrka och kyrkogård med dess grindar, mur och trädkrans är en väl
sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.
Muren med dess variation i höjd och stenläggning har höga kulturhistoriska värden.
Höga träd inne på kyrkogårdarna minner om ett äldre parkideal som vuxit fram sedan
slutet av 1700-talet.

Ett högt kulturhistoriskt värde finns i flera enskilda gravvårdar. Det kan bl. a. bero på
ålderdomlighet, att de är tidstypiska, konstnärlig utformning eller lokal- och
personhistoriskt intresse. Det sistnämnda framgår bl. a. av olika titlar som är angivna på
gravvårdarna.

F...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete har utförts av antikvarie Olle Hörfors, rapport har utförts av Olle Hörfors och
Björn Rydell, Östergötlands länsmuseum 2006.