Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, BORG 14:10 BORGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Borgs kyrka, 77

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGS KYRKOGÅRD (akt.), BORGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BORG 14:10

12/5/06 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan, gravkapellet, kyrkogården och kyrkstallarna utgör tillsammans en väl sammanhållen kyrkomiljö.
Kyrkogården
En kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Borgs kyrka tillhör de nyklassicistiska kyrkobyggnader som nybyggdes kring sekelskiftet 1800 till följd av bl a befolkningsökningen och nya liturgiska ideal. Kyrkan har bevarat sin exteriöra karaktär vilken utmärks av de vitputsade fasaderna, det flacka sadeltaket, den kraftigt artikulerade tornlanterninen och de flersprångiga rundbågade fönsteröppningarna. Interiören har vid senare restaureringar...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län.

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Borgs kyrka och kyrkogård med dess murar, grindar och trädkrans samt gravkapell bildar en
väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.
Kyrkogårdsmuren har ett mycket högt värde och värdet förstärks av att ett par gamla
bindringar i järn för hästar sitter kvar på den södra sidan. I söder finns huvudgrinden, en
pargrind i järnsmide med putsade grindstolpar. Även på den norra sidan finns en
järnsmidesgrind med grindstolpar i granit. Längs den södra sidan mot kyrkan finns en
mittgång kantad med en allé av lindar. De markerar tydligt huvudingången till kyrk...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors och Jeannette Kreutz,
Östergötlands länsmuseum 2007.