Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, SKÖNBERGA PRÄSTGÅRD 3:1 SKÖNBERGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Skönberga kyrka, 9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖNBERGA KYRKA (akt.), SKÖNBERGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÖNBERGA PRÄSTGÅRD 3:1

5/31/06 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Skönberga utgör en ålderdomlig och mycket innehållsrik kyrkomiljö med den romanska kyrkan, klockstapeln och kyrkogården i centrum och den omgivande bebyggelsen där tre prästgårdar från 1600-, 1700- och 1800-tal dominerar. Till den yngsta prästgården hör resterna av en vidsträckt park, anlagd på ett gravfält från yngre järnåldern. Till kyrkplatsens karaktär hör också allén som leder fram till kyrkan. Miljön ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Kyrkogården
En fullständig kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län.

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Skönberga kyrkogård bildar tillsammans med kyrkan, klockstapeln, murar och grindar
en väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Klockstaplar av
trä fanns fram till andra delen av 1700-talet på många av länets kyrkogårdar. Bland
annat p.g.a. en kunglig förordning revs de flesta med tiden. Kyrkogården omgärdas av
en trädkrans som ger ett avskilt och lugnt intryck av kyrkogården. Det är värdefullt att
denna inramning finns kvar. Det finns flera gravar som har ett mycket högt
kulturhistoriskt värde. Exempelvis är grusgravar, äldre, tidigare än 1900-tal,...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Jeannette Kreutz, Östergötlands länsmuseum
2006.