Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, VÄVERSUNDA 27:1 VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910815/004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄVERSUNDA KYRKA (akt.), VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄVERSUNDA 27:1

8/24/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med den närliggande bebyggelsen, Berzeliusgården och den f d prästgården en samlad, ålderdomlig by- och kyrkomiljö med stora kulturhistoriska värden.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Väversunda kyrka tillhör de kyrkor i västra Östergötlands medeltida centralbygd, som troligen uppfördes på initiativ av stormannasläkterna i området. Dessa kyrkor utgör ett nationellt kulturarv och att bevara kyrkobyggnaderna i sin nuvarande skepnad med den information de bär på är en viktig uppgift i arbetet...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkesson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län

1/1/02 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Väversunda kyrkas medeltida karaktär understryks av kyrkogårdsmuren, som troligen
inte är medeltida, men som har en ålderdomlig karaktär. Även grindarna har ett högt
kulturhistoriskt värde. Trädkransen är viktig för miljön och visar på det parkideal som
var gällande på kyrkogårdarna från slutet av 1700-talet, på landsortskyrkogårdarna
åtminstone från mitten av 1800-talet. Grusbeläggningen på de få gångarna är av vikt för
den enkla karaktären på kyrkogårdens äldre del. Enskilda gravvårdar har ett
kulturhistoriskt värde. Det kan grunda sig på gravvårdens ålder, som t ex de uppställda
1600-talsvårdarna...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands
länsmuseum 2002.