Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, STALLET 7

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Stallet 7 är ett välbevarat flerfamiljshus uppfört i början av 1930-talet, ursprungligen med affärslokaler i bottenvåningen, funktionen har sedermera ändrats till restaurang. Ansvarig arkitekt var Edvin Engström vid Egnahemsbyrån. Flerfamiljshuset är beläget på den nordligaste hörntomten i en länga av fem liknande hus längs Odelbergsvägen i Enskede Gård. Direkt öster om huslängan går tunnelbanans gröna linje. Stallet 7 bildar tillsammans med Stallet 8 en integrerad helhet med ett högt arkitektoniskt värde. Med sin placering vid Odelbergsvägen har husen också ett miljöskapande värde.