Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SPARKASSAN 7

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Sparkassan 7 är ett välbevarat och representativt exempel på Enskede Gårds villabebyggelse, uppfört efter typritningar från AB Träkol. Tillsammans med kringliggande byggnader skapas en helhetsmiljö med stor betydelse för stadsbilden. Fastighetens kulturhistoriska värde förstärks genom bevarade ursprungliga detaljer såsom fönster, gjutna trappor, smidesräcken och dörrar.