Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ASPDUNGEN 21 M.FL.

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Aspdungen 21, 22 och 24, 26 utgör delar av den Palmeska Villastaden. Av de åtta parhus och tolv enkelhus som uppfördes 1906-1907 i den private exploatören Lennart Palmes regi är två parhus de bäst bevarade. Palmeska villastaden utgör den första villautbyggnaden i stadsdelen, och är alltså av lokalhistoriskt intresse. Byggtekniken och arkitekturen var innovativ, med regelstomme och ett för Sverige nytt formspråk. Byggnaderna utgör goda representanter för denna epok i stadsdelens historia.