Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljusnarsberg kn, KYRKVRETEN 3 M.FL. TINGSHUSET I KOPPARBERG

 Anläggning - Värdering

KOPPARBERG, Tingshuset i KOpparberg
12/15/14
Motivering
Tingshuset är en karaktärsbyggnad i Kopparberg som berättar om
Bergslagens och platsens betydelse sedan gruvnäringen etablerades
under 1600-talet. Den har alltsedan den byggdes använts för viktiga
funktioner på orten; gruvstuga, rådhus, tingshus och sedan 1900-talets
början som kommunalhus. Den ovanligt välbevarade arkitektoniska
gestaltningen i det sena 1800-talets nationella och romanticerande
arkitekturstil, ger också byggnaden ett mycket stort arkitekturhistoriskt
egenvärde från såväl ett regionalt som ett nationellt perspektiv.

Mot bakgrund härav finner Länsstyrelsen att Tingshuset i Kopparberg
väl fyller kraven i 3 kap. 1 § KML- "synnerligen högt kulturhistoriskt
värde" - för att förklaras för byggnadsminne.