Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borgholm kn, KÄLLA 2:1 KÄLLA GAMLA KYRKA

 Anläggning - Värdering

KÄLLA GAMLA KYRKA
6/1/07
Motivering
KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS HELHET
Källa gamla kyrka och kyrkogård ligger utmed vägen till Källa hamn. Kyrkan och
kyrkogården var socknens kyrkplats fram till 1888 då den nya kyrkan i byn Vi stod klar. Källa
gamla kyrka används idag sommartid för gudstjänster och bröllop.

Källa gamla kyrkogård är en unik plats. Så som delar av kyrkogården ser ut idag kan vi
föreställa oss att flera kyrkogårdar, i synnerhet på Öland, såg ut fram till mitten av 1800-talet.
Tillsammans med Gamla kyrkogården i Kalmar är Källa gamla kyrkogård den enda plats i
länet där man kan få en bild av hur det en gång såg ut på kyrkogårdarna i det här området.
Från flera andra kyrkogårdar finns beskrivet hur kalkstenshällar täckt stora delar av
kyrkogårdarna. Med jämna mellanrum har kyrkan uppmanat församlingsborna att ta hem de
hällar som man äger. Övriga sålde kyrkan eller använde i olika byggnadssammanhang. På
Källa kyrkogård har en större samling av dessa hällar blivit kvar. Kyrkogården har inte som
de moderna kyrkogårdarna jämnats av och såtts in med gräsmatta. Källa gamla kyrkogård blir
därmed ett viktigt pedagogiskt redskap.

Arkeologiska utgrävningar på Källa gamla kyrkogård visar att det inte bara finns gravmärken
ovan jorden. Fynden av Eskilstunakistor och runstensfragment indikerar att kyrkogården
använts som kyrkogård sedan tidig medeltid. På kyrkogården finns också en ovanligt stor
samling av gravhällar från 1100-talet fram till mitten av 1800-talet. Det finns också ett mindre
antal stående gravvårdar från 1860-70-talen. Såväl de stående vårdarna som hällarna är av
kalksten och de har troligen producerats lokalt med material från traktens många
kalkstensbrott. Eftersom kyrkogården betraktas som en fornlämning skyddas gravvårdarna.
Var och en av dem har ett kulturhistoriskt värde just genom sin ålder, den hantverksmässiga
tillverkningen eller genom sin inskription. Gravvårdarna har också tillsammans ett
miljöskapande värde. De bidrar till platsen ålderdomliga uttryck.

Kyrkogården är en väl sammanhängande miljö. Viktiga för kyrkogårdens karaktär är
kyrkogårdsmuren, stigluckan, träden, gångarna, kyrkan och gravvårdarna. Tillsammans
skapar dessa delar upplevelsen av en mycket ålderdomlig plats. De visar på en lång
platskontinuitet som bröts då den nya kyrkan stod klar, men som återupptagits.

Eftersom Källa gamla kyrkogård är en fornlämning skyddas platsen enligt 2:a kap
Lagen om kulturminnen. Denna lag kallas allmänt kulturminneslagen. Lagen innebär
att man inte får skada eller bortforsla en fornlämning. Också det som finns under
marken är skyddat. Det betyder att alla markarbeten inom fornlämningsområdet
kräver tillstånd av länsstyrelsen.

Sammanfattningsvis:
• Källa gamla kyrka och kyrkogård har tidigare utgjort ett administrativt och religiöst i
centrum i socknen med rötter ner i järnåldern.
• Källa gamla kyrka och kyrkogård är, i ett riksperspektiv, en unik plats.
• På kyrkogården finns spår av äldre strukturer och gravsättningstraditioner bevarade.
• Bland gravvårdarna på Källa kyrkogård kan man finna exempel på lokala
stenhuggeritraditioner och också få en inblick i vilka människor som levt i socknen
sedan medeltiden.