Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bengtsfors kn, TORRSKOGS-BÖN 1:150 GUSTAVSFORS KAPELL

 Anläggning - Värdering

GUSTAVSFORS KAPELL
1/20/04
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Gustavsfors kapell har sedan uppförandet 1891 använts till kristen verksamhet av flera olika samfund innan den övertogs av Torrskogs församling. Genom olika ombyggnader och renoveringar har byggnaden delvis förändrats men väsentliga delar av dess karaktär som kapell från slutet av 1800-talet är bevarad. Av de förändringar byggnaden genomgått märks bl a om- och tillbyggnaden från 1957, av från vilken intressanta delar är bevarade, bl a armaturen i kyrkorummet och kökets inredning.

Kapellets historia speglar viktiga delar av den kristna verksamheten i Gustavsfors. Behovet av en gudstjänstlokal för Torrskogs församling i Gustavsfors speglar också förändrade kommunikationsätt och socknens speciella geografi. Sjön Lelången utgjorde ursprungligen en sammanhållande faktor men kom efter hand att upplevas som alltmer geografiskt åtskiljande mellan sockens västra och östra delar.


Att särskilt tänka på i förvaltning och användande av kyrkan och kyrkomiljön

- byggnadens utformning med ursprung som karaktäristiskt kapell från 1800-talets slut
- kapellets funktion som kyrkobyggnad för flera olika trosinriktningar sedan dess tillkomst
- tillskotten från 1950-talets ombyggnad