Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AFTONRODNADEN 1 SKÖNSTAHOLMSSKOLAN

 Anläggning - Värdering

SKÖNSTAHOLMSSKOLAN
10/21/05
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Skolbyggnaden är en viktig del av stadsdelens sociala uppbyggnad och har både ett lokal- och samhällshistoriskt värde. Skönstaholmsskolan uppfördes ursprungligen som folkskola i mitten av 1950-talet efter ritningar av arkitekt Lennart Brundin. De välgestaltade skolbyggnaderna ligger väl inpassade i terrängen och bevarar trots vissa förändringar sin ursprungliga arkitektur. Anläggningen har ett arkitekturhistoriskt värde.