Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, OKOME 4:11 OKOME KYRKA

 Anläggning - Värdering

OKOME KYRKA
10/18/06
Motivering
OKOME KYRKA är belägen centralt i Okome, nordost om Falkenberg. Kyrkan ligger på gränsen mellan öppet odlingslandskap och skogsmark och ingår i Ätradalens riksintresseområde för kulturmiljövården. Pastorsexpeditionen ligger norr om kyrkan och skolan ytterligare en bit norrut. Kyrkogården inhägnas av stenmurar som kantas av trädrader och genombryts av smidesgrindar.

Kyrkan uppfördes i sten på medeltida kyrkplats 1890-91 i nygotisk stil efter ritningar av Göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson. Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med polygonalt korparti i öster och torn i väster som kröns av en hög plåttäckt spira. De vitputsade fasaderna artikuleras med strävpelare, fönsteromfattningar i gult tegel och ett polygonalt kor som genombryts av stora rundfönster. Den nygotiska karaktären från byggnadstiden är avläsbar i kyrkorummets grundstruktur, främst i spetsbågiga tak- och fönsterformer tillsammans med läktaren, där läktarbröstningen är dekorerad med fyrpassformer, samt i den ursprungliga orgelfasaden (1891). Längs med långhusets väggar är delar av den ursprungliga bänkinredningen placerad. Den äldre bänkinredningen kvarstår också på läktaren. De nygotiska dragen är dock nedtonade med en konsekvent ljus färgsättning.

Kyrkorummet präglas till stor del av omdaningen från 1960-61 under ledning av Göteborgsarkitekten Johannes Olivegren. Omgestaltningen utgörs av stora delar av den fasta inredningen som nyritades av Olivegren; altaret, altarringen, bänkinredningen som dragits in från långväggarna, psalmnummertavlans stöd och konstruktionen altaruppsatsen vilar på samt golvet och ljuskronorna. Därtill kommer läktarunderbyggnaden och ytterligare en läktarbröstning från kyrkans föregångare som placerats nedanför den ursprungliga nygotiska. Koret gavs en ny rumslig karaktär genom att en koromgång avdelades med rader av ljusbärare. Förändringarna koncentrerades främst till kyrkans mittaxel och syftade till att åstadkomma en förminskning av kyrkorummet. Predikstolen i praktfull barock från 1649 överflyttades till den nuvarande kyrkan när den uppfördes. Den kompletterades med en trappa 1960-61, samtidigt som baldakinen återköptes från Kulturen i Lund och uppsattes. Den gamla kyrkans altaruppsats i barock från 1636 insattes samtidigt. Tillsammans med psalmnummertavlan och den medeltida reliefprydda dopfunten utgör dessa inredningsföremål äldre tidsskikt som minner om kyrkplatsens historiska kontinuitet.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkogårdens murar, smidesgrindar och trädrader.
- Exteriören med bevarade originalfönster.
- Den nygotiska inredningen; orgelläktare, orgelfasad och läktarbänkar.
- Johannes Olivegrens omdaning 1960-61 med eget uttryck är renoveringshistoriskt intressant.
- Den ovanligt praktfulla predikstolen och altaruppsatsen från 1600-talet samt psalmnummertavlan.
- Den medeltida dopfunten.