Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SKARVEN 1 M.FL. ÅRSTA CENTRUM

 Anläggning - Värdering

ÅRSTA CENTRUM
3/11/05
Motivering
Årsjön 1, del av Årstalund 3, Årsta centrum
Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö, utpekad i Stockholms översiktsplan samt område av riksintresse för kulturmiljövården.

Årsta Centrum med sina berömda konkretistiska fasadmålningar och särpräglade utformning utformades av arkitektbröderna Erik och Tore Ahlsén och blev mycket uppmärksammat när det var nytt. Centrumanläggningen skulle fungera som ett stadsdelscentrum i en stadsdel uppbyggd kring grannskapsenheter. Idéerna bakom centrumets utformning och innehåll hade även en ideologisk grund och en vision om att forma den demokratiska människan i det demokratiska samhället. Den karaktärskapande centrumanläggningen utgör en mycket speciell miljö med både stort miljöskapande- och arkitekturhistoriskt värde. Anläggningen har också ett samhällshistoriskt värde genom tillkomsthistoria.

Örsbaken 7, Skarven 1, Årsta centrum
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan. Fastigheten/fastigheterna ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Affärs- och bostadshusen ingår som en viktig del i Årsta centrum. Tidstypiska, välgestaltade och välbevarade byggnader ritade av arkitekterna Tore och Erik Ahlsén.