Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BOLMEN 1

 Anläggning - Värdering

3/11/05
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Denna är 2006 inte utpekad i Stockholms översiktsplan.

Dessa tidstypiska s.k. barnrikehus tillhör den första utbyggnadsetappen av flerbostadshus i Årsta och området bevarar fortfarande lamellhusplanen från 1930-talet. De välgestaltade husen utgör tillsammans en sammanhållen miljö av särskilt kulturhistoriskt värde trots att byggnaderna genomgått vissa smärre förändringar.