Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, KARLSKRONA 2:41 KURRHOLMENS FÄSTNINGSTORN

 Anläggning - Värdering

KURRHOLMENS FÄSTNINGSTORN
11/5/18
Motivering
Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar i Europa med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.
Under stormaktstiden på 1600-talet ökade behovet av en flottbas i Sydsverige för att kunna hålla ihop och försvara landet, som omfattade nuvarande Finland, Estland, Lettland samt områden i norra Tyskland. Till Karlskrona kallades tidens främsta experter i befästningskonst under ledning av Erik Dahlberg för att bygga upp en modern flottbas med nya tekniska lösningar. Staden anlades enbart med tanke på det strategiska läget mitt i Östersjön.
Karlskrona grundades 1680 och var en av den tidens modernaste och mest effektiva flottbaser. Stadens skeppsbyggeri, arkitektur, stadsplanering och anläggnings-och försvarsteknik väckte under 1700-talet stor uppmärksamhet i hela Europa. Den teknologiska och arkitektoniskt säregna varvsanläggningen var under mer än 100 år Östersjöområdets militärindustriella centrum.
Karlskronas marina och maritima arv har förts vidare till vår tid med över 300 års obruten verksamhet. Såväl örlogsbas som skeppsvarv har brukats kontinuerligt sedan grundläggningen. Hela området med örlogsstadens centrala delar med varvsområdet, marinbasen och den omgivande försvarsanläggningen är en provkarta på 300 år av befästningskonst. Karlskrona har, i motsats till liknande örlogsbaser på andra håll i Europa, levt vidare och utvecklats.
En kontinuerlig användning och det faktum att miljön varit förskonad från förstörelse i form av krigshandlingar och brandkatastrofer medför att byggnader och anläggningar är synnerligen välbevarade. Sammantaget är miljön som helhet unik, både i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv.
Källa: Ändring av skyddsbestämmelser, Dnr RAÄ-2018-2905.