Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Berg kn, BERGS PRÄSTBORD 1:1 M.FL. BERGS KYRKA

 Anläggning - Värdering

BERGS KYRKA
12/31/06
Motivering
Bergs kyrka ligger i en öppen miljö med vackra utblickar i ett väl gestaltat landskapsavsnitt. Exteriören präglas till stora delar av 1909- års restaurering genom påbyggnaden av det ursprungligen lägre tornet samt kalkstensportalen kring västentrén. Den ursprungliga karaktären anas i de rundvälvda fönsternischerna, tornets oxögon samt det valmade sadeltaket med svängd form i väster. Kyrkan präglas av monumentalitet i läge, volym och utförande och är en god representant för de stora kyrkor som uppfördes före år 1800 i de snabbast växande Storsjösocknarna.

Interiört präglas kyrkan av olika tidsskikt genom inredning från skilda perioder. 1700- talet återfinns i kyrkorummets yttre form genom de rundbågiga fönstren, kyrkans volym samt tunnvalvet men även i äldre inventarier som läktare, predikstol och nummertavlor. Korväggen har en 1700-talskaraktär med en praktfull altaruppsats med lammet och förbundsarken som centralmotiv. Mittför i väster dominerar orgeln från tidigt 1800- tal efter ritningar av Olof Tempelman.

Interiört är 1960- talets restaurering av kyrkan avläsbar i golvet, läktarunderbyggnaden, de renskrapade sakristiedörrana, taket och bänkarna. Kyrkorummets karaktär har skapats genom en tidstypisk restaurering där dekormålningen från 1900- talets början målades över, en läktarunderbyggnad tillkom och den äldre altaruppsatsen samt dopfunten placerades i kyrkorummet. Särskilt tydligt kommer 1960- talet till uttryck i vapenhusets råa, kala ytor som har karaktär av samtidens avskalade och storslagna kyrkobyggande.


Att särskilt tänka på vid sidan av grundkraven i förvaltning och skötsel av kyrkan:

Den magnifika vitputsade kyrkan utgör ett viktigt blickfång i det omgivande kulturlandskapet.

De två gravkapellen med ursprunglig karaktär.

Orgeln som är dominant, festlig och ståndsmässig.

Bevarade äldre inventarier från både den medeltida och nuvarande kyrkan.

Stora vackra radiatorer i långhuset.

Vapenhuset vars gestaltning bevaras intakt sedan 1960- talet.