Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, KANTORN 1 SANKT MIKAELS KYRKA

 Anläggning - Värdering

Sankt Mikaels kyrka, SANKT MIKAELS KYRKA
10/3/17
Motivering
Kulturhistorisk karaktärisering för S:t Mikaels kyrkoanläggning i Malmö.
Kyrkan ligger mitt i centrum i ett område uppbyggt under 1970-talet som innehåller
rekordårens typiska centrumanläggning med service, kyrka och skola.
Det väl omarbetade torget i två nivåer med bokhäckar och tegel framför kyrkan är
betydelsefullt i samspel med kyrkan. Kyrkans relativt låga höjder och varierade
formspråk kontrasterar positivt mot de bakomliggande rätvinkliga höghusen.

Kyrkoanläggningen är invigd 1978 och innehåller tidstypiskt både kyrka och
församlingslokaler. Kyrkan skulle vara en vardagskyrka öppen alla dagar och inte bara
på söndagar. Kyrkan blir extra relevant genom sin centrala placering.
Kyrkan är byggd av Helsingborgstegel både ute och inne, arkitekternas favoritmaterial
för kyrkor, en tradition som började med Lewerentz och Celsing redan på 1950-talet.
Kyrkans fasader är slutna utan dekorationer med teglet ända ner i mark. Teglet är
levande varierat i färg och struktur. Flera månghörniga kubliknade former är
grupperade med olika höjder och platta tak. Klocktornet skiljer ut sig som ”påsatt” på
fasaden. Modernismen bryter med den traditionella kyrkoplanen med långhus och
torn. Kyrkorummet höjer sig över de lägre församlingsbyggnaderna. Kyrkan utstrålar
inåtvändhet medan församlingsbyggnaderna vänder sig utåt med mycket fönster.
Tidstypiskt har kyrkorummet sparsam ljusföring. Ljusslitsarna är tregrupperade,
kanske med anspelning på treenigheten. Materialen är tegel och aluminium.
Anläggningen är relativt oförändrad sedan uppförandet 1978 förutom byte av dörroch
fönsterpartier, flera utanpåliggande elinstallationer och omfogning av vissa
murpartier med annan färg på bruket.
Byggnaden saknar den sinnlighet och konsekvens som S:t Petri kyrka i Klippan och
Helgeands kyrka i Lund har.

Vapenhuset är ersatt av ett kyrktorg för gemenskap och information och
sammanbinder kyrkan med övriga församlingslokaler. Gatstenen ute fortsätter på ett
fint sätt in på kyrktorget som därmed får både ute och innekänsla.
Kyrkorummet med tegelväggar och högt i tak ger en sakral stämning. Ljuset kommer
in från taklanterniner över altaret i kor och kapell och höga, smala ljusslitsar i muren i
rummets bakkant. Ljusslitsarna utan karmar upplevs som ”hål i mur”. De vackra
tegelväggarna har dekorativa mönster av utstickande koppstenar. Rummet är
månghörnigt, men i huvudsak en kvadrat med ett hörn avskuret. Bänkarna är
placerade radiellt mot altaret, rummet är brett i förhållande till längden. Möbleringen
betonar circumstantesprincipen som förstärker gemenskapen. Altaret är fristående så
att prästen kan stå vänd mot församlingen. Bakom altaret är murväggens förband
lugnare och fogarna är täckta med bladguld och belyst från ovanljus vilket förstärker
altarplatsens betydelse. Ny liturgi betonas med rummets form där stolarna är
placerade radiellt och att kör och orgel är placerade i närheten av altaret och att det är
fristående.
Rummet är inåtvänt med fokus mot altaret och golvet sluttar svagt mot altaret.
Omvärden avskärmas med stora tegelytor som skapar en fredad zon mot livet utanför.
Väggarnas gedigna tegel motsvaras inte av materialet på golv och i tak. Kyrkorummet
innehåller fyra olika golvmaterial vilket bidrar till ett delvis rörigt intryck. I taket
sitter gips med infälld belysning.
Kyrkorummets inredning är ritad av kyrkans arkitekt och konstnär Edvin Öhrsröm
som har bidragit med altartavla och dopfunt som är unikt utformade för kyrkan.
Inredningens genomgående material är furu, eloxerad aluminium och glas.
Altartavlans glasrelief har när den är tänd ett lysande djup och gnistrande röda detaljer
vilka antagligen blir större när den inre belysningen helt fungerar. Det runda altaret
med hög träsarg på altarskivan ger altaret intryck av tyngd.

Församlingslokalerna har delvis tegelväggar och golv av gatsten i entréer och gångar
vilket är viktigt att bevara. Samlingsutrymmena är ljusa med stora fönsterpartier.