Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eda kn, KÖLA KLOCKARGÅRD 1:1 KÖLA KYRKA

 Anläggning - Värdering

KÖLA KYRKA
1/21/03
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
Köla stenkyra, med gustaviansk exteriör och planform med långhus, tresidigt avslutat korparti och västtorn, är typisk för 1700-talet och har endast förändrats marginellt sedan uppförandet. Interiören får mycket av sin prägel genom altaruppsats och predikstol i provinsiell barock från 1700-talets början. Från 1880-taletes nyklassicistiska omgestaltning finns altarringen bevarad. Kyrkorummet präglas annars av 1930-talets restaurering, som syftade till att återställa kyrkorummet i samklang med 1700-talsinredningen. Av de karaktärsgivande delarna kan särskilt bänkinredning, färgsättning av fast inredning samt konstnärliga inslag nämnas. Bänkarna i de västra kvarteren ansluter mot västmuren.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användande av kyrka och kyrkomiljö:
- kyrkan, kyrkogården och den intilliggande prästgården utgör en samlad miljö med medeltida förankring och fungerar som historiskt symbol och tidsdokument i socknen
- den välbevarade exteriören
- den fasta inredningen från 1700-talet i provinsiell barockstil
- den genomtänkta restaureringen på 1930-talet
- stigporten från 1939 är en av ett fåtal bevarade stigportar i Värmland