Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, VÄSTRA TORSÅS KAPELL 1:1 VÄSTRA TORSÅS KAPELL

 Anläggning - Värdering

VÄSTRA TORSÅS KAPELL
1/1/07
Motivering
Kvarter I
Kvarter I har en heterogen karaktär med gravvårdar från flera tidsåldrar vilket gör det mindre känsligt
för nytillskott. Hänsyn bör dock tas till kvarterets lågt hållna skala. Nytillskott med friare utformning
och i nyare material bör i första hand lokaliseras till kvarterets västra del. I östra delen kan med vårdarna
med fördel utföras i en grå/svart färgskala. Genom sina hantverksmässiga, konsthistoriska och lokalhistoriska
värden är en del av kvarterets gravstenar av extra kulturhistoriskt intresse. Dessa bör i möjligaste
mån bevaras i kvarteret sedan gravrätten löpt ut, alternativt återanvändas. Gjutjärnskorsen bör, om så
inte redan är fallet, uppföras på kyrkans inventarieförteckning.

Kvarter II
Kvarter II har en heterogen karaktär med gravvårdar från flera tidsåldrar vilket gör det mindre känsligt
för nytillskott. Hänsyn bör dock tas till kvarterets lågt hållna skala. Genom sina hantverksmässiga,
konsthistoriska och lokalhistoriska värden är en del av kvarterets gravstenar extra kulturhistoriskt intressanta
och bör i möjligaste mån bevaras i kvarteret sedan gravrätten löpt ut, alternativt återanvändas.

Kvarter III
Kvarter III är det område på kyrkogården vilken tydligast bevarat en mer homogen och ålderdomlig
karaktär. Kvarteret rymmer ett flertal omistliga gravvårdar. Samtliga vårdar från tiden före sekelskiftet
1900 bör bevaras i kvarteret då de besitter höga kulturhistoriska värden. Återanvändning av äldre vårdar
är ett mycket bra alternativ för att bevara stenar vilka bidrar till kvarterets ålderdomliga karaktär. I kvarteret
påträffas ett antal gravar med bevarad stenomramning men där grusfältet avlägsnats. Dessa skulle
med fördel kunna återställas. Hällar av gjutjärn och natursten bör införlivas i kyrkans inventarieförteckning
om så inte redan är fallet. Eventuella nytillskott i kvarteret bör ges en utformning vilken ansluter
till omgivande gravvårdar, gärna i en grå/svart färgskala.

Kvarter IV
Kvarter IV har en heterogen karaktär med gravvårdar från flera tidsåldrar vilket gör det mindre känsligt
för nytillskott. Hänsyn bör dock tas till kvarterets lågt hållna skala. Genom sina hantverksmässiga,
konsthistoriska och lokalhistoriska värden är en del av kvarterets gravstenar extra kulturhistoriskt intressanta
och bör i möjligaste mån bevaras i kvarteret sedan gravrätten löpt ut, alternativt återanvändas.
Gravar med bevarad stenomramning, där grusfältet avlägsnas, skulle med fördel kunna återställas.

På Västra Torsås gamla kyrkogård har människor begravts från medeltiden fram till idag varför platsen
har en lång tradition som religiöst centrum i bygden. Kyrkogården är relativt liten och omgärdas av en
vällagd stenmur samt en trädkrans. Ingång till kyrkogården finns i söder. På kyrkogården finns förutom
kyrkan även en klockstapel samt utanför muren i det sydvästra hörnet en enklare redskapsbod. Kyrkogården
har fyra kvarter som ligger runt om kyrkan. De olika kvarteren skiljer sig ganska mycket från
varandra. Troligen har kyrkogården utvidgats åt norr på 1850-talet.
En vandring på kyrkogården visar på ett varierande synsätt när det gäller begravningstraditioner.
Gravvårdarna vittnar och skiftande ideal och många gånger om en stor hantverksskicklighet. De rymmer
en mängd information om person- och eller lokalhistoria i form av personnamn, ortsnamn och titlar.
På Västra Tosrsås gamla kyrkogård förekommer titlar som handlande, soldat, bilskollärare, direktör,
bostadsinspektris, häradsdomare, landtbrukare, danneman, smedmästare, stationsinspektör, banvakt och
organist vilka alla vittnar om kunskaper, näringar och samhällsfunktioner som funnits i trakten.
Den äldsta delen av kyrkogården, kvarter III, rymmer påkostade diabasvårdar liksom ett antal gjutjärnshällar
vilka troligtvis producerats lokalt på något av de intilliggande bruken Huseby eller Diö. I ett
länsperspektiv är dessa relativt ovanliga varför ett bevarande av dessa är av yttersta vikt. Det är även
viktigt att bevara de grusbelagda gravplatserna med sina omgärdningar liksom gravar där endast omgärdningen
kvarstår. Dessa kan med önskvärdhet återställas till ursprungligt skick med grus. Bruket med
grusgravar var vanligt förekommande på våra kyrkogårdar fram till 1950-talet och utgör idag en viktig
länk till kyrkogårdens historia.
Som på så många mindre landsortskyrkogårdar har omsättningen på gravvårdar varit stor vilket
bidragit till den uppblandade karaktär vilken möter dagens kyrkogårdsbesökare. Detta gör också kyrkogården
överlag mindre känslig för nytillskott. Dessa bör dock utformas och placeras med varsamhet och
hänsyn till kvarterens inbördes olika karaktär.