Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, VÄDDÖ PRÄSTGÅRD 2:1 VÄDDÖ KYRKA

 Anläggning - Värdering

Väddö kyrka, VÄDDÖ KYRKA
9/9/04
Motivering
Väddö kyrka, som är en av Roslagens största kyrkobyggnader, återuppfördes 1872 efter en brand. Uppförandet följde till stora delar Hawermans ritningar från 1840-talet. Exteriören är idag ännu välbevarad från byggnadstiden, förutom fasaddetaljer såsom de kvaderindelade hörnlisterna som ersatts med släta lister under 1900-talets mitt. Fasaderna karaktäriseras av ett strikt klassicistiskt formspråk.

Kyrkans inredning kom till efter branden 1872. Sedan dess har interiören genomgått två större renoveringar. Dels renoveringen år 1926, dels renoveringen mellan 1968-1969, under ledning av Jörgen Fåk. Det är framförallt 1960-talets renovering som kommit att påverka interiören.
Det laserade tunnvälvda taket liksom väggarnas strukturmålning och golvets räfflade yta ger rummet en avskalad och naken karaktär. Mot den enkla fonden ställs 1870-talets inredning, och de under 1920-talet omgestaltade bänkarna. En tydlig modern kontrast utgör armaturen längs långhusets väggar. Sammantaget karaktäriseras rummet av en återhållsam klassicism som tydligt färgats av 60-talets arkitektoniska ideal.

Kyrkogården omramas av en äldre stenmur med grindstolpar. Kyrkogårdens utvidgning mot söder syns mycket tydligt. Kyrkogården har förlorat en del av sin karaktär sedan de äldre gravvårdarna i trä är försvunna. Öster om kyrkan finns kyrkans äldsta gravvårdar, flera större stående stenar, andra dekorativt utformade. Det är betydelsefullt att några av de äldre gravvårdarna kan bevaras för att upprätthålla kyrkogårdens historiska perspektiv. I anslutning till den äldre stenmuren ligger den gamla ekonomibyggnaden som tillför kyrkomiljön miljöskapande värden.

Norra kyrkogården får höga miljöskapande värden genom de stora lövträden samt genom sitt läge med utsikt över Ortalaviken. Den Norra kyrkogårdens sakrala funktion förtydligas tack vare det intilliggande gravkapellet.