Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värnamo kn, RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4 RYDAHOLMS KYRKA

 Anläggning - Värdering

RYDAHOLMS KYRKA
1/1/07
Motivering
Kvarter A-D har idag en typisk efterkrigstida karaktär med låga
vårdar, delvis längs rygghäckar, en vanlig företeelse på svenska
kyrkogårdar. Det kulturhistoriska värdet ligger i den övergripande
strukturen och enstaka äldre vårdar med titlar eller konstnärlig
utformning. Vidmakthållandet av de tre grusgravarna fyller ett pedagogiskt
syfte, som en spegling av hur hela kyrkogården tidigare
såg ut. De hantverksmässiga 1800-talsvårdarna invid muren har
var för sig ett mycket högt värde som representanter för den lokala
gravkonsten innan industrialismen.

Kvarter E, F, K, N, Q, R och S ligger längs den sträckning kyrkogårdsmuren
hade innan 1929. Gravvårdsbeståndet är överlag
blandat med en övervikt för efterkrigstidens enkla vårdar. Inslaget
av äldre vårdar är dock påtagligt, särskilt i N och Q, och ger kvarteren
såväl historiskt djup som dynamiskt uttryck. Till dessa värden
kommer förekomst av titlar vilka berättar om socknens sociala
sammansättning i gången tid. De sju bevarade grusgravarna besitter
ett högt pedagogiskt värde som vittnesbörd om kyrkogårdens
tidigare utseende.

Kvarter G är ett högreståndskvarter, i söder exponerat mot huvudgången
fram till kyrkporten. Det är också vid gången som de mest
påkostade familjegravarna ligger, tillhöriga kyrkoherde Bexell och
adelssläkterna Lilliecreutz och Danckwardt. Dessa utgör några av
kyrkogårdens bäst bevarade 1800-talsgravar med sina grusbäddar
och gjutjärnsstaket. De tre gjutjärnskors som är tillverkade vid
Åminne bruk ger en koppling till den en gång viktiga järnhanteringen
i bygden. Kvarteret får sin dynamiska karaktär genom de
högresta äldre köpegravsvårdar som bevarats.

Kvarter H och J är gamla köpegravskvarter som till stor del uppblandats
med låga efterkrigstida vårdar. Det kulturhistoriska värdet
ligger huvudsakligen i de äldre vårdar som står kvar. Dessa betyder
mycket för upplevelsen av ett historiskt djup i kvarteren, de högresta
exemplen bidrar också till ett dynamiskt intryck. Flera av de gamla
vårdarna har titlar som berättar om olika förtroendeposter och yrkesroller
från en till stor del svunnen tid. Rygghäckar skapar en viss
struktur i kvarter J, medan detta saknas i H. Ursprungligen upptogs
hela ytan av grusgravar, men av detta finns idag inga spår.

Kvarteren L och M har en sammansatt karaktär med vårdar från
två sekler. Tidigare hade alla gravar grusbädd i enlighet med kyrkogårdsidealet
under 1900-talets förra hälft. Av detta återstår idag bara
en rest i anslutning till gången mellan västgrinden och tornporten.
Detta har varit kyrkogårdens mest ansedda plats där fl era kyrkoherdar
och stora hemmansägare gravlagts. Ett antal grusbäddar med
rikt varierade inramningar, högresta vårdar och sorgeträd ger där en
helgjuten prägel från förra sekelskiftet av högt kulturhistoriskt värde.
Bland kyrkoherdegravarna återfi nns bl.a. kyrkogårdens äldsta vård
och två ovanliga gjutjärnshällar. I övrigt ger kvarteren ett blandat
intryck där det kulturhistoriska värdet ligger i enskilda vårdar. De
äldre stenarna står för ett historiskt djup och en formmässig variation.
Bevarade järnkors är vittnesbörd om den tidiga industriella
gravkonstframställningen. Titlar och andra inskriptioner berättar
om socknens historia under 1800- och 1900-talen.

Kvarter O och P har ett ursprung som köpegravskvarter med grusbäddar,
men företer idag ett blandat intryck. Av den gamla karaktären
kvarstår föga och det kulturhistoriska värdet ligger i enskilda
vårdar. Detta gäller främst den handfull äldre gravar som bevarats,
vilka ger kvarteren ett historiskt djup och i många fall en formmässig
dynamik. Vårdar med titlar berättar om hemmansägare och olika
yrkesroller i 1900-talets Rydaholm.

Kvarter T-X bär helt efterkrigstidens prägel med låga, enhetliga vårdar
och rygghäckar, en vanlig karaktär på svenska kyrkogårdar. Ett
värde fi nns i att vidmakthålla den övergripande strukturen medan
det kulturhistoriska värdet annars inskränker sig till enskilda vårdar
som får ett intresse genom titlar som förmedlar lokalhistoria. De
på sekundär plats bevarade gjutjärnskorsen besitter var för sig ett
högt konsthistoriskt värde.

Nya kyrkogården speglar det senare 1900-talets kyrkogårdsideal
med stora lättskötta gräsytor, enstaka prydnadsbuskage och rygghäckar.
De uniforma, låga vårdarna är ett uttryck för folkhemmets
kollektivistiska anda och likheten inför Gud, särskilt tydligt i den
västra delen. Urn- och minneslundar vittnar om vår tids förändrade
gravsed. Stora Hålan är ett fast fornminne och skyddat enligt Kulturminneslagen.
Bland de borttagna vårdarna längs murens utsida
finns flera exemplar med ett kulturhistoriskt värde.

kyrkogården som helhet
Rydaholms kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung.
Den ingår i en kyrkomiljö med f.d. skola och välbevarade kyrkstallar,
sistnämnda idag ovanligt i länet. Kyrkogården består av två
jämnstora delar. Den äldre, västra delen med kyrkan i mitten, fi ck
nuvarande utsträckning vid utvidgningar åt norr och söder 1929.
Den östra delen tillkom genom utvidgningar 1961 och 1980. De
båda delarna omges av var sina stenmurar och utgör därmed två
åtskilda enheter. Gamla delen bär landsbygdskyrkogårdens typiska
drag med åldrig stenmur, smidesgrindar och trädkrans av lind.
Rätvinkliga grusgångar binder samman gamla kyrkogården och
defi nierar dess gravkvarter, ett drag som bevarats från det förra
sekelskiftet. Kyrkan delar kyrkogården i en nordlig och en sydlig
del och blir centralpunkt för två korsande huvudgångar, varav den
öst-västliga kopplar samman gamla och nya kyrkogården. Anläggningens
axialitet understryks av en ung allé från kyrkans sydport
och söderut. Ett stramt bårhus från 1944 i sydost harmonierar med
medeltidskyrkan.
Kvarteren i anslutning till kyrkan, G-Q, har en sammansatt karaktär.
De har tidigare varit utpräglade köpegravskvarter med häckinramade
grusbäddar, en under 1900-talets förra hälft vanlig syn på länets
kyrkogårdar. Idag är gruset ersatt av gräs på nästan alla gravar och de
äldre vårdar som står kvar är uppblandade med efterkrigstidens låga
och enkla typer. Medan de högresta äldre vårdarna speglar 1800-talets
betoning av status och individ så speglar de yngre folkhemmets
kollektivistiska anda och likheten inför Gud. Till följd av kvarterens
stora förändring genom grusets avlägsnande ligger deras kulturhistoriska
värde idag främst hos enskilda vårdar. Det äldre vårdbeståndet
besitter höga värden. En handfull enkla granitvårdar från tidigt
1800-tal berättar liksom några smideskors från samma tid om hur
den lokala, hantverksmässiga gravkonstproduktionen såg ut innan
industrialiseringen. Dessa vårdar har som regel en museal placering
utom i enstaka fall. Ett relativt stort antal gjutjärnskors är exempel
på tidig industriell produktion av vårdar, sällan bevarad i en sådan
omfattning. Flera vårdar från decennierna kring förra sekelskiftet
är huggna av svart granit, vilken med stor sannolikhet kan kopplas
samman med den lokala brytningen av materialet i Hjortsjö i socknen.
Titlar på vårdar berättar om den sociala sammansättningen och
olika yrkesroller i socknen under närmare två sekel. Det område på
kyrkogården som besitter de högsta miljömässiga värdena är det som
ligger väster om tornet, i anslutning till kyrkans och kyrkogårdens
huvudingång. Detta har varit kyrkogårdens mest statusfyllda plats
där kyrkoherdar, adelsfamiljer och storbönder låtit sig gravläggas,
väl synligt för alla besökare. Här råder en sammanhållen karaktär
från 1800-talets andra hälft med grusgravar inhägnade av konstrika
järnstaket och stenramar. Tidstypiskt är även de sorgeträd som hör
samman med några av gravarna. Vårdarna är påkostade, med en
stor formrikedom. Här återfi nns också kyrkogårdens äldsta vård,
en 1600-talsgravhäll. Invid tornet ligger en granithäll som enligt
traditionen brukats av brudpar för att ta emot lyckönskningar, en
troligen unik företeelse i länet. Stenen är fornlämningsklassad.
Kvarteren från 1929 års utvidgning, A-F och R-X, domineras av
låga, rektangulära vårdar från mellan- och efterkrigstid. Även här har
gruset spelat en stor roll, men fi nns idag bara kvar på en handfull
gravar. Karaktären är istället rent efterkrigstida med sammanhängande
gräsytor och rygghäckar, vilket är en vanlig syn på svenska
kyrkogårdar. Det kulturhistoriska värdet ligger i de övergripande
strukturerna och enskilda vårdar med titlar eller konstnärliga kvaliteter.
Ett antal museivårdar med höga lokal- och konsthistoriska
värden fi nns uppställda vid murarna.
Nya kyrkogården är tidstypisk med sina stora gräsytor, rygghäckar
och uniforma vårdar utan titel. Detta speglar det senare 1900-talets
ökade krav på lättskötta kyrkogårdar och samhällets kollektivistiska
anda. En urn- och en minneslund är uttryck för vår tids förändrade
gravsed. Nya kyrkogårdens uppbyggnad med strama granitmurar,
smidesgrindar, brunn och grusgångar besitter gestaltningsmässiga
kvaliteter. En stor dödisgrop, den s.k. Stora Hålan, är sägenomspunnen
och fornlämningsklassad.
På en kyrkogård är det naturligt att gravvårdar och gravrätter ändras.
Det är dock viktigt att man i den långsiktiga förvaltningen är
uppmärksam på att bevara de olika delarnas karaktär och att gravvårdar
från olika tider finns representerade.

Att tänka på i förvaltning av kyrkogården:
- Kyrkogårdens tydliga struktur med äldre och yngre del samt axialt
anlagda huvudgångar.
- Stenmurar, smidesgrindar, trädkrans och grusgångar är viktiga
inslag i kyrkogårdens gestaltning.
- Vårdar äldre än 1940 eller med titel bör bevaras på plats. Vårdar
äldre än 1850 och järnvårdar skall finnas med på kyrkans inventarieförteckning.
- Gravarrangemang som grusbäddar, stenramar, järnstaket och sorgeträd
utgör väsentliga delar i den enskilda gravens och kvarterets
utformning.
- Nytillskott bör betraktas restriktivt i kvarter G och västra hälften av
kvarter L. Nytillskott inom övriga kvarter är mindre problematiskt,
men krav på hög kvalitet bör ställas i kyrkans närhet.