Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mjölby kn, SKEPPSÅS 4:1 SKEPPSÅS KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

SKEPPSÅS KYRKA, SKEPPSÅS KYRKOGÅRD
1/1/03
Motivering
Kulturhistorisk bedömning
Skeppsås kyrka och kyrkogård med klockbod, murar, grindar och trädkrans bildar en
väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Klockboden har ett
äldre ursprung och har troligen tidigare delvis haft andra funktioner. Kyrkogårdsmuren
är relativt dominerande i den småskaliga kyrkomiljön, liksom den väl uppvuxna
trädkransen. Träden i trädkransen visar på det parkideal som blev vanligt på
landsortskyrkogårdarna framför allt under 1800-talet. Till kyrkogården leder två
dekorerade grindar i järnsmide, där den södra grinden är en mer påkostad pargrind, som
markerar kyrkans huvudingång.
Grusgången runt kyrkogården understryker kyrkogårdens indelning och rygghäckarna i
norr bidrar till denna dels mer strikta karaktär. Norr om kyrkan har de enkla s k
linjegravarna funnits och det är vanligt i länet att dessa delar lagts om vid mitten av
1900-talet och fått ett tidstypiskt strikt utseende med rygghäckar.
Det finns en klar tendens till familjevisa placeringar på kyrkogården vilket lett till
mycket lång kontinuitet på ett par platser och rena familjemonument på andra. De mer
påkostade gravarna visar på en indelning av kyrkogårdarna som har varit mycket vanlig
åtminstone sedan andra delen av 1800-talet, då de mer påkostade gravarna placerades
invid kyrkogårdsmuren eller i kvarterens ytterkanter. På kyrkogården finns en stor
familjegrav omgärdad med staket av järnsmide. Här finns också ett relativt stort antal
bevarade stenramsgravar och några gravar omgärdade med tujahäck. Järnstaket var en
mer påkostad form av omgärdning. Omgärdning med häckar av tuja eller buxbom har
varit mycket vanligt liksom omgärdning med stenram. Omgärdning med stenramar
verkar ha blivit vanligt från 1920-talet. En del av de omgärdade gravarna har kvar sin
äldre grustäckning. Grustäckta gravar var tidigare mycket vanliga på länets kyrkogårdar,
men de har ofta lagts om till gräsgravar.
Enskilda gravvårdar kan ha ett högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde. Det kan
gälla ålderdomliga gravvårdar, gravvårdar med person- eller lokalhistoriskt värde eller
gravvårdar av en speciell typ eller hantverksmässigt utförande. Det gäller bl a de äldre
gravvårdarna från 1600-talet, som eventuellt kan stå på ursprunglig plats. Här finns
också flera tidstypiska enkla gravvårdar från 1800-talet i rödaktig kalksten.
Kyrkogården innehåller ett stort antal bevarade, ofta tidiga, 1800-talsvårdar på
ursprunglig plats. En av dessa är rest över prosten Widegren, författare till ”ny
beskrivning över Östergötland”. Bland gravvårdar av speciell typ märks de båda rikt
dekorerade gjutjärnskorsen från sent 1800-tal, avbrutet livsträd, s k bautasten och
sarkofag. Titlar säger mycket om bl a traktens näringsliv. På kyrkogården i Skeppsås är
titeln lantbrukare vanligt förekommande. Det är vanligt för jordbruksbygder med
titlarna lantbrukare och hemmansägare. Här är emellertid just titeln lantbrukare
vanligare än på andra motsvarande kyrkogårdar.