Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mjölby kn, SKEPPSÅS 4:1 SKEPPSÅS KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

SKEPPSÅS KYRKA, SKEPPSÅS KYRKOGÅRD
5/17/05
Motivering
KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, kyrkogården och klockboden utgör tillsammans med prästgårdsanläggningen och skolbyggnaden ett sockencentrum med ett framträdande läge i landskapet.

Kyrkogården
Liten kyrkogård med ett mycket stort antal enskilda stenar med mycket högt och högt kulturhistoriskt värde. Mycket högt värde också i den allmänna miljön. Klockboden utgör ett välbevarat exempel på 1910-talets byggnadsideal i nationalromantik.
Kyrkobyggnaden
Skeppsås kyrka representerar på ett tydligt sätt de romanska sockenkyrkorna som under 1700-talet byggdes till för att rymma den växande befolkningen. Kyrkan försågs då med en korsarm eller en s k nykyrka på södra sidan. Stora delar av kyrkans murverk är från den första byggnadsperioden på 1100-talet och utgör en viktig kunskapskälla om medeltida byggnadsteknik. Det trånga valvförsedda koret har en mycket ålderdomlig karaktär. Kyrkans exteriör med strävpelare, spåntak, takryttaren och de omsorgsfullt utförda fönsterbågarna och portarna ger kyrkobyggnaden en särpräglad utformning.

Interiören präglas i hög grad av olika tidsperioder, men med tyngdpunkt på de förändringar som utfördes i mitten av 1700-talet, som t ex innertaket med sina kraftiga lister, samt på 1860-talet. En stor del av inredningen från 1860-talet tillverkades av hantverkaren Carl Gustaf Westell från Fornåsa och har därigenom även ett lokalhistoriskt värde. Den öppna bänkinredningen är även viktig del av kyrkorummet. Kyrkan har även ett flertal äldre inventarier av mycket hög kvalitet, däribland den medeltida järnbeslagna kordörren, dopfunten, altaruppsatsen samt predikstolen.

Sammanfattning
" Kyrkan, kyrkogården och klockboden utgör tillsammans med prästgården och skolbyggnaden ett sockencentrum med ett framträdande läge i landskapet.

" Kyrkan representerar de medeltida sockenkyrkorna som under 1700-talet byggdes till och om för att rymma en växande församling.

" Det medeltida murverket och övriga medeltida byggnadsdetaljer, som t ex delar av den bevarade torntrappan samt den järnbeslagna dörren m m utgör värdefulla historiska
dokument.