Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Danderyd kn, DANDERYD 2:18 M.FL. DANDERYDS KYRKA

 Anläggning - Värdering

DANDERYDS KYRKA
1/1/06
Motivering
Danderyds kyrka, ursprungligen uppförd omkring 1400, utvidgad och ombyggd under 1600-talets början, har exteriört formen och karaktär av en medeltida salkyrka med anslutande sakristia. Interiört präglas kyrkorummet av 1600-talets treskeppiga plan med kraftfulla valv uppburna av kraftiga runda pelare samt sin i huvudsak bevarade fasta inredning med inventarier från stormaktstiden. Från 1500-talskyrkan bevarar kyrkorummet i sina äldsta delar fragment av kalkmålningar. Kalkmålningarna är av stort värde då de hör till de fåtal utförda i Sverige under Gustav Vasas tid.

Att tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

• Danderyds kyrka omfattas av medeltida murverk i sina nordöstra delar samt i sakristian med ursprungligt medeltida valv. Det medeltida murverket är i sig ett oersättligt dokument om byggnadens historia och sin tids byggnadsskick

• kyrkorummet bevarar fragment av kalkmålningar från 1500-talets början

• kyrkorummets utformning med valv och valvpelare är bevarad från kyrkans ombyggnad under 1600-talets början

• kyrkans slutna bänkinredning och predikstol härrör från 1600-talet och är samtida med kyrkorummet

• kyrkorummet är rikt på gravminnen från 1500- och 1600-talen, samtliga med anknytning till släkten Banér på Djurholms gods

kyrkans fönster med järnkarmar och blyinfattningar härrör från 1700-talet

• kyrkans närmiljö med bogårdsmur, äldre gravvårdar, stiglucka och klockstapel utgör värdefulla inslag i kyrkomiljön

• kyrkogårdens utvidgningar och ett bisättningskapell från tidigt 1900-tal är utförda efter ritningar av Lars Israel Wahlman, en av Sveriges största arkitekter

• kyrkotomtens beskurna lindar är planterade på 1700-talet och utgör ett värdefullt inslag i miljön invid kyrkan

• kyrkan äger föremål som medeltida skulpturer och textilier av stora kulturhistoriska värden.