Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, ÖDESTUGU 4:16 ÖDESTUGU KYRKA

 Anläggning - Värdering

ÖDESTUGU KYRKA
1/1/07
Motivering
Ytan söder om kyrkan har en hävdvunnen karaktär som parkområde
och bör även i fortsättningen hållas fri från nya gravläggningar. De
äldre vårdar som bevarats ger kyrkogården ett historiskt djup och
är av ett stort kulturhistoriskt värde. Det är oklart om de står på
sina ursprungliga platser, i vilket fall så har de en stor betydelse för
intrycket av kvarteret.

Kvarteren A och E utgör som helhet de mest värdefulla på kyrkogården.
Detta genom att grusytor och inramande häckar ej rationaliserats
bort. Kvarteren blir goda representanter för ett ståndsmässigt
område med familjegravar under 1900-talets förra hälft. Vårdbeståndet
speglar det förra sekelskiftets individualism där statusen skulle
markeras även efter döden, särskilt tydligt är detta i E, medan beståndet
i A är något mera uppblandat med senare tiders enklare och mer
anonyma vårdar. Kvarteren utgör viktiga inslag i helhetsintrycket
av kyrkogården och är känsliga för förändringar. Som regel bör de
äldre vårdarna bevaras på plats, liksom vårdar med titlar. Eventuella
nytillskott bör anpassas till befintliga förhållanden.

Kvarter B-D har en något sammansatt karaktär. Västra raden i B
svarar med sina häckinramade grusgravar mot kvarter A och bör
ses som en helhet. Tillsammans står dessa båda gravrader för den
enhetligast bevarade delen av kyrkogårdens tidiga 1900-talskaraktär.
Därmed är området känsligt för förändringar. De inre delarna
av kvarter B och C har rester av allmänna linjen, vilket är en sällan
tillvaratagen del av kyrkogårdars historia. Således är det viktigt att
de aktuella vårdar som ännu står kvar bevaras på plats. I övrigt domineras
det inre av C av mellan- och efterkrigstidens vanliga låga
vårdar. De påkostade familjegravarna har på sedvanligt vis exponerats
längs gångarna. Ursprungligen har de fl esta haft grusbäddar
som nu är igenlagda och därmed försvagat intrycket. Gravarnas
resliga vårdar är av stor betydelse för kyrkogårdens dynamiska
framtoning. De speglar också det förra sekelskiftets individualism
och statusmanifestation, till skillnad från efterkrigstidens kollektiva
anda i gravkonsten. Flera äldre och ett fåtal yngre vårdar har titlar
som berättar om socknens historia och därigenom utgör historiska
dokument. Äldre vårdar bör bevaras på plats.

Kvarteren F-H präglas av efterkrigstidens ideal, vilket är en vanlig
karaktär på svenska kyrkogårdar. Den öst-västliga rygghäcken har ett
egenvärde emedan den markerar kyrkogårdens gamla utsträckning.
De få äldre vårdarna ger ett historiskt djup åt området och är viktiga
att bevara på plats. De Kjellgrenska och Hebbeska gravarna är med
sina gravhällar intressanta ur ett såväl person- som konsthistoriskt
perspektiv. De utgör exempel på de traditionsgrundade försök till
nyskapande som gjordes inom gravkonsten omkring 1930. De bör
bevaras på plats.

Utvidgningen från 1937 har en klar efterkrigstida karaktär, vilken
fi nns företrädd på de fl esta kyrkogårdar. Detta yttrar sig i de raka
raderna av jämnstora låga vårdar utan titlar. Det är folkhemmets
kollektivistiska ideal som speglas, liksom tankar på allas likhet inför
Gud. Man bör sträva efter att nya vårdar skall ges en storlek i överrensstämmelse
med befi ntliga. Av särskilt kulturhistoriskt värde är
den västra hälften av kvarter I med till stor del bevarad allmän linje
från 1938-58. Allmänna linjen är som regel en de mindre bemedlades
historia och har sällan lämnats kvar i någon större utsträckning
på länets kyrkogårdar. Därmed är det av vikt att de återstående
vårdarna bevaras på plats.

kyrkogården som helhet
Ödestugu kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung, men
av detta syns idag inget ovan mark. I den väl samlade kyrkbyn fi nns
f.d. skola, sockenstuga, fattigstuga och lanthandel. Kyrka och kyrkogård
har ett mycket framträdande läge på en avsats i sluttningen
ovanför byn. Kyrkogården är utvidgad åt norr 1937, men ändå
sammanhållen. Omgärdningen utgörs av kallmurar med i söder en
smidesgrind från 1823. Vidare fi nns en nu sekelgammal trädkrans
av främst lönn. Alla dessa drag samverkar till bilden av en traditionell
landsortskyrkogård. Betydelsefullt är det till stor del bevarade
rutnätet av grusgångar som defi nierar gravkvarteren. Gruset spelar
en viktig roll i upplevelsen av kyrkogården. Ett värdefullt och karakteristiskt
inslag utgör de intakta rader av häckinramade grusgravar
som fi nns kvar längs kyrkogårdsmurarna i öster och väster. De ger
en god bild av hur större delen av kyrkogården såg ut under 1900-
talets förra hälft. De mer påkostade familjegravarna är sedvanligt
placerade längs med gångarna, där de är väl exponerade. Ett stort
antal resliga vårdar från förra sekelskiftet speglar den tidens betoning
av individ och status även efter döden. Detta i kontrast mot
efterkrigstidens anonyma låga vårdar som dominerar i övrigt. Rester
av allmänna linjens kostnadsfria gravar fi nns i det inre av kvarteren,
men det rör sig mest om spillror på kyrkogårdens gamla del. En
mer sammanhängande linje fi nns i västra delen av utvidgningen.
Dessa spår är viktiga att vidmakthålla som en inte obetydlig del av
kyrkogårdens historia. Utvidgningen präglas av efterkrigstidens kyrkogårdsideal
med uniforma vårdar som ger en bild av folkhemmets
kollektivistiska anda. Ett viktigt drag i kyrkogårdens gestaltning är
bruket av häckar för att skapa mindre rum. Ett särdrag för Ödestugu
är det närmast sekelgamla fredandet av entréområdet framför
kyrkan som en park. Ursprungligen var draget av tysk-romantisk
park större med fl era prydnadsbuskar och slingrande gångar, nu
till stor del igenlagda. Några spridda 1700-talsvårdar minner om
kyrkogårdens äldre historia och utgör viktiga dokument. På denna
del av kyrkogården står även klockstapeln och ett bårhus från 1964,
vilket är ett exempel på den långlivade traditionalismen inom sakralarkitekturen.
En minneslund utanför östra muren speglar vår
tids förändrade gravseder.
På en kyrkogård är det naturligt att gravvårdar och gravrätter ändras.
Det är dock viktigt att man i den långsiktiga förvaltningen är
uppmärksam på att bevara de olika delarnas karaktär och att gravvårdar
från olika tider finns representerade.

Att tänka på i förvaltning av kyrkogården:
- Kyrka och kyrkogård har ett framträdande läge i landskapet, vilket
är klassat som riksintresse för kulturmiljövården.
- Kallmurar, smidesgrindar, grindstolpar, trädkrans, häckar och
grusytor är väsentliga delar av kyrkogårdens utformning.
- Vårdar äldre än 1940 eller med titel bör bevaras på plats, inklusive
tillhörande arrangemang som grusbädd och häck. Vårdar äldre än
1850 skall finnas med på kyrkans inventarieförteckning.
- Allmänna linjegravar bör bevaras på plats.
- Eventuella nytillskott inom grusgravsområdena bör anpassas till
befi ntlig karaktär och betraktas restriktivt på kyrkogårdens sydligaste
del.