Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, ROGBERGA 4:1 ROGBERGA KYRKA

 Anläggning - Värdering

ROGBERGA KYRKA
1/1/07
Motivering
Kvarter 1-6
Kvarteret har en ålderdomlig karaktär som ges av de äldre vårdarna
tillsammans med vegetationen. Tyvärr har fl ertalet grusgångar såtts
igen med gräs men kvarteret har kvar många av de drag som fanns
hos en kyrkogård under första hälften av 1900-talet. Rygghäckar
och äldre träd är värdefulla delar och bör bevaras. Äldre gravvårdar
bör få stå kvar på ursprunglig plats och nytillskott bör behandlas
restriktivt.

Kvarter 7-8
Kvarteret har en homogenitet som var vanlig under efterkrigstiden
med regelbundet placerade vårdar i upprepade rader. Kvarteret känns
idag splittrat genom sin typiska 1900-talskaraktär och de nyplanterade
rygghäckarna men detta kommer tiden att lösa. Vegetationen
är viktig för upplevelsen av kvarteret liksom de likartat utformade
gravvårdarna. Enkelheten i kvarteret bör bevaras.

Kvarter 9-16
Kvarteret har en enkel disposition med ett fåtal sammanhållande
element, i form av rygghäckar och gräsytor, som ger området en typisk
1900-talskaraktär. Rygghäckar har avlägsnats i kvarter 12 vilket
lett till att gravvårdarna ser ut att planlöst ha placerats på gräsytan,
kvarteret skulle vinna på att dessa rygghäckar återplanterades. De
resterande gravvårdarna från allmänna linjen bör absolut bevaras på
plats, dessa börjar bli så pass ovanliga att strukturen med köpegravar
och allmänna linjen blir allt mer svårförstådd.

Urnlund
Det kulturhistoriska värdet är främst kopplat till kvarterets tidstypiska
utforming och till vårdar med person- eller lokalhistoriskt
värde.

Minneslund
Minneslunden har en diskret och enkel framtoning, det kulturhistoriska
värdet är främst förknippat med estetiska värden samt dess
roll som en tidstypisk företeelse från 1900-talets slut.

kyrkogården
i dess helhet
Rogberga kyrkogård har medeltida kontinuitet. 1868 invigdes den
nuvarande kyrkan som hade uppförts 16 meter norr om den gamla
medeltida. Idag har kyrkogården en typisk landsortskaraktär från
mitten av 1900-talet. Den omgärdande stenmuren kan i söder
härstamma från 1868, då den delen fi ck sin nuvarande utsträckning,
och i norr från 1901 de kyrkogården utvidgades. Den bör bibehållas
i så stor utsträckning som möjligt. Den äldre trädkransen av lönn,
lind och ask är viktig för karaktären liksom de träd som står plant
erade inne på kyrkogården. Dessa ger en mer parklik kyrkogård,
vilket var ett vanligt ideal under början av 1900-talet. Kyrkogården
rymmer information om personer som levt och dött, yrken som
försvunnit, om namn på gårdar och orter som kanske inte längre
fi nns kvar. Vårdar med dessa uppgifter innehar kulturhistoriska
värden genom det de berättar om Rogberga sockens historia. Under
1940-50-talen genomgick kyrkogården en upprustning för att bli
mer modern och tilltalande och det är denna kyrkogård som vi ser
idag, med stora gräsytor delade av rygghäckar av olika slag. Längs
den västra murens södra del och norr om kyrkobygganden fi nns
kyrkogårdens äldsta gravvårdar. De är påkostade och i många fall
högresta och ger en ålderdomlig karaktär till området som avviker
från den övriga kyrkogården. Två av kyrkogårdens bevarade grusgravar
fi nns här. Området öster om kyrkan har en sammanhållen
karaktär genom kvarterets likartade vårdar vilket kan härledas till
att de fl esta vårdar är från 1960-70-talen. I sydost fi nns ett femtontal
gravvårdar från allmänna linjen bevarade. Dessa bör stå kvar
på ursprunglig plats för att visa på det system med köpegravar och
allmänna linjen-gravar som tidigare var allenarådande på landets
kyrkogårdar. I övrigt domineras området av moderna gravvårdar
från 1980-talet och framåt. .
På en kyrkogård är det naturligt att gravvårdar ändras och gravrätter
återgår och får ny ägare. Det är dock viktigt att man i den långsiktiga
förvaltningen är uppmärksam på att bevara de olika delarnas
karaktär och gravvårdar från alla tider.

Att tänka på vid förvaltning av kyrkogården
- Gravvårdar äldre än cirka 1940, med eventuella grusbäddar och
omgärdningar, är betydelsefulla som vittnesbörd om gravkonstens
utveckling och stadens historia.
- Trädkransen har stor betydelse för upplevelsen av kyrkogården.
Äldre träd bör stå kvar och trädkransen bör bibehållas.
- Rygghäckarna har en femtioårig tradition på Rogberga kyrkgård
och har en stor del i den kulturhistoriska karaktären som rumsskapande
element.
- Gravvårdar ur allmänna linjen bör bevaras på ursprunglig plats.
Nya vårdar kan med fördel placeras på tomma gravplatser i det
aktuella kvarteret.
- I kvarter 12 med rygghäckar av måbär bör dessa återplanteras där
de avlägsnats, för att öka förståelsen av kvarterets uppbyggnad.
- Vårdar äldre än 1850 och vårdar av järn skall fi nnas med på kyrkans
inventarieföreteckning.