Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, STENGÅRDEN 2:1 MOGATA KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

MOGATA KYRKOGÅRD, MOGATA KYRKA
1/1/06
Motivering
BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Mogata kyrkogård bildar tillsammans med kyrka, trädkrans, omgärdning, grindar och
grusgångar en väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.
Av stort kulturhistoriskt och miljöskapande värde för hela kyrkomiljön i Mogata är bland
annat träden i trädkransen, som visar på det parkideal som blev vanligt på
landsortskyrkogårdarna framförallt under 1800-talet, samt de rikt dekorerade
smidesjärngrindarna från 1800-talet. Söder om kyrkogården ligger Mogata gamla tingsplats
med bevarade byggnader från 1700-talet då detta var Mogatas administrativa centrum.
I de kvarter där det finns rygghäckar bidrar de till det strikta intrycket.
Stort kulturhistoriskt och miljöskapande värde har även grusgångarna och den äldre
bogårdsmuren som löper i en halvcirkel väster om kyrkan. Muren och grusgångarna är
väsentliga för att man skall kunna se strukturerna mellan kyrkogårdens utvidgningar och de
olika kvarteren. På häradsekonomiska kartan syns tydligt kyrkogårdens välplanerade struktur
utlagd efter ett trädgårdsideal.

Ett järnstaket från 1950-talet omgärdar idag hela kyrkogården. Det är ovanligt med järnstaket
som omgärdning kring kyrkogårdar.

På kyrkogården är till viss del den äldre strukturen, som uppstod senast under andra delen av
1800-talet, väl bevarad. Den innebär att mer påkostade ”köpegravar” förlades invid
kyrkogårdsmuren och i kvarterens ytterkanter. Inne i kvarteren fanns de enklare linjegravarna.
Systemet med linjegravar växte fram under slutet av 1700- talet. Det innebar att
begravningarna skedde på linje vartefter dödsfallen skedde. Äkta makar eller andra
familjemedlemmar begravdes inte bredvid varandra. Från början innebar systemet troligen
inte någon direkt ”statusskillnad” men under 1800-talet övergick det till att bli en
gravläggning för dem som inte kunde eller ville betala för en gravplats.
På Mogata kyrkogård finns flertalet gravvårdar kvar från den så kallade allmänna linjen. Man
kan bitvis följa gravläggningarna från 1921- 1962. Det är värdefullt att man kan följa
ordningen på gravläggningarna.

På Mogata kyrkogård finns ”köpegravarna” mestadels i ett område öster om kyrkan och i
kvarterens utkanter längs med den grusbelagda gången centralt på kyrkogården. De
omgärdade gravvårdarna visar på en gravutformning som var mycket vanlig på länets
kyrkogårdar från mitten av 1800-talet och ca 100 år framåt. Gravstaket i järnsmide är en tidig
form av omgärdning, medan stenramarna mestadels är från 1920-talet och framåt.
Enstaka gravvårdar har ett högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta gäller bland
annat de omgärdade gravvårdarna samt gravvårdar utformade som kors av trä, sten eller järn.
Enstaka gravvårdar kan även ha ett mycket stort lokalhistoriskt värde bland annat i form av
titlar, som säger en del om näringsliv och social struktur. På Mogata kyrkogård finns titlar
såsom; godsägaren, kommunnämndsordföranden, rättaren, organisten, häradshövdingen,
hemmansägaren och tingsvaktmästaren.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER
Kvarter A

Kulturhistorisk bedömning
Under mer än 150 år, fram till mitten av 1960-talet hade man s k allmänna linjer på
kyrkogårdarna. Där begravdes de avlidna en och en radvis. Det kunde innebära att äkta makar
fick sina vilorum långt ifrån varandra. På Mogata kyrkogård är en del av denna allmänna linje
bevarad, vilket har ett högt kulturhistoriskt värde. Det är värdefullt att man kan följa
ordningen på gravläggningarna och att en mängd av de enkla gravvårdarna är bevarade. Från
början var inte linjebegravningar förknippade med någon speciell status. Från mitten av 1800-
talet och senare gick det gradvis över till att bli en gravform för dem som inte ville eller hade
möjlighet att köpa en gravplats.
Enstaka gravvårdar har högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde. Bland annat gravvården
(grav nr A1) av kalksten formad som en oavslutad kolonn med en urna i sten.

Kvarter B

Kulturhistorisk bedömning
Under mer än 150 år, fram till mitten av 1960-talet hade man s k allmänna linjer på
kyrkogårdarna. Där begravdes de avlidna en och en radvis. Det kunde innebära att äkta makar
fick sina vilorum långt ifrån varandra. På Mogata kyrkogård är en del av denna allmänna linje
bevarad vilket har ett högt kulturhistoriskt värde. Det är värdefullt att man kan följa ordningen

på gravläggningarna och att en mängd av de enkla gravvårdarna är bevarade. Från början var
inte linjebegravningar förknippade med någon speciell status. Från mitten av 1800-talet och
senare gick det gradvis över till att bli en gravform för dem som inte ville eller hade möjlighet
att köpa en gravplats. Det finns även ett kulturhistoriskt intresse i de ”barnvårdar” som finns
samlade. Många kyrkogårdar har en speciell linje eller ett speciellt område för just barngravar.

Kvarter C

Kulturhistorisk bedömning
Under mer än 150 år, fram till mitten av 1960-talet hade man s k allmänna linjer på
kyrkogårdarna. Där begravdes de avlidna en och en radvis. Det kunde innebära att äkta makar
fick sina vilorum långt ifrån varandra. På Mogata kyrkogård är en del av denna allmänna linje
bevarad och har ett högt kulturhistoriskt värde. Det är värdefullt att man kan följa ordningen
på gravläggningarna och att en mängd av de enkla gravvårdarna är bevarade. Tidigast var inte
linjebegravningar förknippade med någon speciell status. Från mitten av 1800-talet och senare
gick det gradvis över till att bli en gravform för dem som inte ville eller hade möjlighet att
köpa en gravplats.

Kvarter D

Kulturhistorisk bedömning
Enstaka gravvårdar har ett högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta gäller bland
annat gravvårdar med titlar. Dessa har även ett stort lokalhistoriskt värde då titlar berättar en
del om näringsliv och social struktur i en socken. I kvarter D finns titlar såsom; majoren,
hemmansägaren samt handlanden.

Kvarter E

Kulturhistorisk bedömning
Enhetlig typ av gravvårdar.

Kvarter F

Kulturhistorisk bedömning
-