Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, VÄVERSUNDA 27:1 VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

VÄVERSUNDA KYRKA, VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD
8/24/05
Motivering
KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med den närliggande bebyggelsen, Berzeliusgården och den f d prästgården en samlad, ålderdomlig by- och kyrkomiljö med stora kulturhistoriska värden.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Väversunda kyrka tillhör de kyrkor i västra Östergötlands medeltida centralbygd, som troligen uppfördes på initiativ av stormannasläkterna i området. Dessa kyrkor utgör ett nationellt kulturarv och att bevara kyrkobyggnaderna i sin nuvarande skepnad med den information de bär på är en viktig uppgift i arbetet med att förvalta de kulturhistoriska värdena.

Väversunda kyrkas medeltida konstruktion och karaktär är mycket välbevarad och utgör en särdeles god representant för den medeltida absidkyrkan. Kyrkans kalkstensmurar, valv och takstolar tillhör den medeltida byggnadsepoken och utgör en viktig kunskapskälla om medeltida byggnadsteknik. Kyrkans nuvarande planform med senare tillbyggd sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster, som skall bära klockorna, utgör ett väldigt tydligt och pedagogiskt exempel på hur de små medeltida kyrkorna kontinuerligt tillbyggts för nya behov. Kyrkan har även bevarat flera speciellt intressanta medeltida byggnadsdetaljer, som ornerade remstycken, upphängning för klockor och en rikt utsmyckad järnsmidesdörr. Stora delar av murverket härstammar från kyrkans första byggnadsperiod på 1160-talet och utgör en viktig kunskapskälla om medeltida byggnadsteknik. Över valven finns bl a bevarade medeltida takstolar och kalkmålningar, vilka utgör ett mycket intressant och värdefullt forskningsmaterial. De tre olika periodernas kalkmålningar ger en god inblick i länets äldre kalkmålningstradition. Kyrkans interiör präglas också, trots ett flertal förändringar, av den medeltida byggnadsepoken med ett litet valvslaget kyrkorum. Tornöverbyggnaden i trä, som tillkom 1771, har bevarat en ålderdomlig prägel.

Sammanfattning
" Väversunda kyrka tillhör de kyrkor i västra Östergötlands medeltida centralbygd, som troligen uppfördes på initiativ av stormannasläkterna i området. Dessa kyrkor utgör ett nationellt kulturarv och att bevara kyrkobyggnaderna i sin nuvarande skepnad med den information de bär på är en viktig uppgift i arbetet med att förvalta de kulturhistoriska värdena.

" Kyrkans medeltida karaktär är mycket välbevarad exteriört med den ursprungliga kyrkan med långhus och smalare absidkor, samt tillbyggd sakristia och vapenhus och de branta spåntäckta takfallen. Det medeltida murverket och övriga medeltida byggnadsdetaljer, som t ex takstolen, de ornerade remstyckena, sydportalen och sakramentsskåpet, utgör synnerligen värdefulla historiska dokument. Det berömda romanska järnsmidet, signerat Asmund i runskrift, har ett mycket stort konsthistoriskt och antikvariskt värde.

" Väversunda kyrka är en av de få kvarvarande östgötska kyrkorna som kan uppvisa kalkmålningar från de tre skilda perioderna -1200-talet, 1400-talet och 1600-talet. De ger en intressant inblick i länets äldre kalkmålningstradition.