Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åtvidaberg kn, ÅTVIDABERG 6:6 STORA KYRKAN (ÅTVIDS NYA KYRKA)

 Anläggning - Värdering

STORA KYRKAN (ÅTVIDS NYA KYRKA)
1/1/00
Motivering
De båda kyrkorna utgör en viktig del av Åtvidabergs bruksmiljö, vilken har ett mycket stort social- och industrihistoriskt värde med lång kontinuitet med bl a äldre arbetarbebyggelse, spannmålsmagasin från 1788, kruthus och kalkugn från 1800-talets mitt samt stadsplan och egnahemsbebyggelse från tidigt 1900-tal.

Åtvids stora kyrka är en sällsynt välbevarad representant för de nygotiska kyrkor som uppfördes i naturmaterial i slutet av 1800-talet. Kyrkobyggnaden och den omgivande parken bildar en mycket tidstypisk helhet. Kyrkan är exteriört, med undantag av den lilla utbyggnaden vid sakristian, helt intakt sedan uppförandet. Den av arkitekterna gestaltade och väl sammanhållna ursprungliga inredningen ger, tillsammans med det obehandlade trägolvet, kyrkorummet en helgjuten och tidstypiskt prägel.

-Åtvids stora kyrkas interiör och exteriör, tillsammans med den omgivande parken, representerar på ett mycket tydligt sätt det sena 1800-talets nygotiska byggnadsideal.

-Samtliga byggnadsdelar och inredning, som t ex gjutjärnsfönster med färgat glas, originaldörrar, bänkinredning, predikstol, altare m.m. som utgör original från Melanders tid har mycket stora arkitektur- och konsthistoriska värden.

-Kyrkans historia är intimt förknippad med släkten Adelswärd, som både bekostat och medverkat till kyrkans tillkomst.

-Gravhällarna utgör i sig viktiga dokument, men visar också på en lång historisk kontinuitet och samband med den gamla kyrkan.