Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bollnäs kn, RENGSJÖ PRÄSTBORD 1:10 RENGSJÖ KYRKA

 Anläggning - Värdering

Rengsjö kyrka, RENGSJÖ KYRKA
4/7/05
Motivering
Rengsjö kyrka ligger väl exponerad på en höjd i samhället och ingår i en kyrkmiljö som är en del av riksintresse för kulturmiljövården. Kyrkobyggnadens exteriör är välbevarad från byggnadstiden och har med undantag från byte av takmaterial i stort sett bara genomgått underhållsåtgärder under tidens gång. Karaktäristiskt för byggnaden är att tornet är placerat på norra långsidan, något som är mindre vanligt.

Medan exteriören är välbevarad sedan slutet av 1700-talet har interiören genomgått flera förändringar. De två största restaureringarna som lämnat tydligast spår skedde 1926 och 1968. Förändringarna har skett p.g.a. praktiska och tekniska problem. Det tunnvälvda rummet är typiskt för den gustavianska tidens kyrkobyggnader. Altaruppsatsen, predikstolen och pyramiderna har ett stort konsthistoriskt värde trots att de två förstnämnda har blivit något ombyggda.

Även om kyrkogården har utvidgats ett flertal gånger finns delar av den ursprungliga bogårdsmuren bevarad. Att platsen har använts som kyrkplats så länge tyder på lång kontinuitet och historisk förankring.