Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kiruna kn, KYRKAN 11 KIRUNA KYRKA

 Anläggning - Värdering

Kiruna kyrka, KIRUNA KYRKA
5/1/04
Motivering
Kiruna kyrka är en av nationalromantikens mest kända byggnader och är i stort oförändrad såväl in- som utvändigt. Men den är också en arkitektonisk manifestation av Kiruna och sambandet mellan stadsbildningen och malmbrytningen. Gruvbolaget lät här sin ”husarkitekt” Gustav Wickman fortsätta stadsbyggandet och några av tidens främsta konstnärer fick bidra till utsmyckningen.
Kyrkomiljön får sin karaktär av läget på berget med den stora parken där fjällbjörken växer till synes fritt längs de enkla stigarna. Den provinsiella vegetationen binder ihop kyrkan med det geografiska läget i fjällvärlden. Klockstapeln med sin lökkupol och spåntäckning anknyter både till en inhemsk tradition och till kyrkans nyskapande karaktär.
Kyrkan är påfallande modern och originell samtidigt som den tydligt anspelar på traditionen genom traditionella material och former, kombinerade på ett nytt sätt.
Till sitt yttre representerar den en expressiv nationalromantik där intryck från förra sekelskiftets amerikanska villabyggande i s.k. shingle style smälter samman med drag från stavkyrkans formspråk och detaljer, influenser från engelsk gotik och tidens vurm för exotismen, här i form av samisk folkkonst.
Den samtida shingle style eller träspånsstilen betonade gärna takfallen i kombination med markerade socklar och en fönstersättning som accentuerade ljusflödet. Gavlarna över kor och vapenhus minner om drag i stavkyrkorna karaktär, liksom kyrkorummets pelare och välvda gallerier.
Den religiösa symboliken tar sig tydligast uttryck i entrépartiet med portarnas smidda beslag och reliefen ovan porten. Inne i kyrkan kommer den till uttryck i en liten altarskulptur. Alla de religiösa
motiven i kyrkan, liksom de förgyllda takskulpturerna, införlivar samerna som platsens ursprungs-befolkning, men även nybyggarkulturen apostroferas i konsten.
Inredningen har en sammanhållen utformning med måttfulla dekorativa inslag präglade av det tidiga 1900-talets estetik, samisk ornamentik och historiska influenser av fornnordisk karaktär. Rummets form med den öppna planlösningen och det centrala överljuset, i kontrast mot de dunkelt belysta sidoskeppen, har stor betydelse för rumsupplevelsen. Ljusspelet och rymden är funktionella kvaliteter som framhäver den mörka inredningen.
Kontrasten mellan kyrksalens enkelt bearbetade, matta ytor och korets blanka dekorskurna trä förstärker upplevelsen av koret som ett rum i rummet.
Bärande karaktärsdrag
- Den samlade kyrkomiljön med kyrka, klockstapel, park och minnesplats, prästgård och krematorium.
- Kyrkans geometriska former, dominerande takfall och lätta, enhetligt röda spåntäckning tillsammans med sockelns och trappornas rustika tyngd, är viktiga byggstenar i kyrkans yttre.
- Den utvändiga utsmyckningen med unika konstobjekt, fristående som de allegoriska skulpturerna eller integrerade i byggnaden som reliefen över entrén och de konstfullt smidda portbeslagen.
- Kyrkorummets form med öppen mitthall under lanterninens ljusflöde och dunkelt belysta sidoskepp
- Rummets arkitektur med pelare blindarkader och gallerier och den öppna takstolen som integreras i arkitekturen
- Kontrasten mellan kyrksalens matta enkla ytor och korets hantverksmässigt dekorerade blanka ytor.
- Den nästan oförändrade fasta inredningen av hög kvalitet, med altartavla, altare, korskrank,
och predikstol i samma program som korets arkitektur