Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Landskrona kn, ANNELÖV 51:1 ANNELÖVS KYRKA

 Anläggning - Värdering

Annelövs kyrka, ANNELÖVS KYRKA
6/26/15
Motivering
Kulturhistorisk karaktärisering för Annelövs kyrkoanläggning
Annelövs kyrka ligger omgiven av jordbruksmark och villabebyggelse av varierande
ålder. En ännu fungerande skola gränsar till kyrkogården. Kyrkan och dess kyrkogård
utgör en plats med medeltida anor, som visar på det gamla sockencentrat. Annelöv
bildades som radby under medeltiden och har i huvudsak bevarat samma utsträckning
längs vägarna.

Kyrkogården är omgärdad av lindar, häckar och mot landsvägen en mur
sammanbyggd med ekonomibyggnaden. Kyrkogården med en tydlig gravindelning
med buxbom och singelgångar enligt sent 1800-tals ideal, är välbevarad och typisk för
den skånska landsbygden. Kransen av lindar, den formklippta avenboksallén och det
myckna vintergröna ger kyrkogården ett lummigt intryck. Att kyrkogården inte är
utvidgad under 1900-talet gör att dess stil är enhetlig förutom minneslund och
asklund anlagda i nordvästra hörnet omgivna av cypresser och enar.

Kyrkan har eventuellt haft en träkyrka som föregångare eftersom en kristen grav
hittats under kyrkans murar vilket ger platsen en lång kontinuitet. Kyrkans har
långhus, kor, absid från 1100-talet och torn från 1300–1400-tal. Absidens kägeltak är
täckt med bly vilket är ganska ovanligt idag. Minst 28 kyrkor i hela landet varav 26 i
Skåne har blytak på någon del, oftast absiden. De gamla plåtarna togs ner och göts om
2004. I både torn, långhus och kor finns vissa rester av medeltida takstolar, vilket är av
byggnadshistoriskt intresse.
Tornvalvet med rundade ribbor utgår från väggarna och är förmodligen samtida med
tornets uppbyggnad och med stort värde. Tornet är en del av kyrkorummet och det är
tydlig skillnad mellan tornvalvet och återuppbyggda valv med fyrkantiga ribbor.
Drygt 70 kyrkor i Skåne fick en tillbyggd korsarm mellan 1760 och 1860 pga. den stora
befolkningsökningen. Annelövs korsarm som byggdes 1829–30 verkar dock påtagligt
dominant. Korsarmen i klassisk rundbågestil är bred med flackt tak och ansluter
abrupt till de nättare kompakta måtten i medeltidskyrkan.

Interiört präglas kyrkorummet av ombyggnaden 1968 av Torsten Leon-Nilsson med
nya golv, nya bänkar, nya valv och inredning av korsarmen. Ombyggnaden syftade till
att återskapa en medeltida känsla i kyrkorummet och avlägsna 1800-talsstilen.
Byggandet av nya valv och återflyttning av altare till absiden i öster är väl
sammanhållen och återförde kyrkan och dispositionen till medeltida anor. En liknande
ombyggnad hade knappast varit möjlig idag när man är angelägen att spara flera
tidslager. Ombyggnaden visar en restaureringsideologi med en osentimental hållning.
De romanska kyrkorna byggdes sannolikt ofta av socknens egna medlemmar med
inkallade stenmästare för speciella uppgifter. Vid ombyggnaden 1968 engagerades
kyrkvärden/muraren till att mura de nya korsvalven. Han är också begravd på
kyrkogården. Det vackra absidfönstret gjordes av en konstnär som bott många år i
Annelöv. Båda var engagerade i församlingens arbete. Detta ger en anknytning tillbaka
till tidigare kyrkobygge där församlingens medlemmar deltog i byggandet. Sandegård
som gjorde absidfönstret var målare utbildad i Paris.
Glasmålningar i starka färger sammanfogade med blyspröjsar var vanliga under
senmedeltiden. I Annelöv kombineras ett abstrakt modernt uttryck i bildkomposition
med medeltida referenser.
De små resterna av det medeltida golvet som finns sparade har ett värde genom att
visa hur kyrkgolv kan ha sett ut.

Den bemålade dopfunten av trä med lock från troligen 1500-talet (omgjord på 1700-
talet) är ovanlig. Träfuntar finns flera men sparade lock är mer ovanligt. Predikstolen
från sent 1500-tal med målningar av apostlarna har liksom dopfunten ursprunglig
bemålning framtagen 1968. Predikstolen, med bildfält innanför räfflade pilastrar, är
tidigt utförd och typisk för det renässanssnickeri som uppstod vid reformationstidens
slut. Predikstolen tillhör de äldsta predikstolarna i Skåne och ger en bild av tiden vid
reformationen. Den har en reducerad utformning till skillnad från 1600-talets överrika
dekoration. Predikstolen visar, även om den är ombyggd, släktskap med flera samtida
predikstolar i närområdet, t.ex. Dalköpinge, Lackalänga, Lockarp och Farstorp.
Fundamentet från 1968 står i skarp kontrast till korgen.

Gjutjärnsfönstren har delvis äldre blåst glas. Glaset är enkelglas utan innerbågar vilket
ger nära kontakt mellan ute och inne. Gjutjärnet med spröjsindelning är tidstypiskt för
1800-talet.

Tavlorna med begravningskransar i långhuset har lokalhistoriskt värde. Kullbergs grav
finns på kyrkogården.