Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, HAMRE 1:8 DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) OCH DUVEDS LILLKYRKA

 Anläggning - Värdering

DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) OCH DUVEDS LILLKYRKA
12/31/05
Motivering
Kyrkans sedan byggnadstiden väl bevarade exteriör är en god representant för de nygotiska kyrkobyggnader som uppfördes under slutet av 1800- talet till följd av befolkningsökning. Det är en storslagen treskeppig träkyrka med en tydlig höjdverkan i det höga västtornet med sin långa smala spira. Den för nygotiken karakteristiska vertikaliteten förstärks även av trapphusens torn i öster och av spetsbågeformade öppningar och omfattningar på fasaden. Långhusets regelbundenhet livas upp genom väggytornas struktur och kyrkan ger ett imponerande och vackert intryck med sin variationsrika exteriör.

Långhuset har en väldig rymd, ett intryck som förstärks genom mittskeppets synliga takstolskonstruktion och en betoning av vertikala byggnadselement. Interiören präglas av nygotikens formspråk genom en väl bevarad yttre form och så gott som intakt fast inredning med predikstol, läktare, psalmtavla och triumfkrucifix. På dessa element framträder den tidstypiska utformningen med krypblommor, tureller, korsblommor och passmönster.

Idag syns tre tider 1895, 1920- tal och 1994 i kyrkorummet. Genom färgsättning har 1994 års restaurering satt sin prägel medan 1920- talet fortfarande kommer till uttryck i bevarad målad figurativ dekor på bänkgavlar- och fronter samt marmoreringsarbeten. Konstruktion och bearbetning av byggnadsdelar och -detaljer vittnar om länets långa träbyggnadstradition samt det sena 1800- talets känsla för precision. Duveds kyrka är ett välbevarat exempel på de tämligen avancerade träkyrkobyggen som genomfördes i slutet av 1800- talet.

Att särskilt tänka på vid sidan av grundkraven i förvaltning och skötsel av kyrkan:

Kyrkans så gott som oförändrade exteriör utgör en god representant för de nygotiska sockenkyrkorna från slutet av 1800- talet. Exteriören bevarar en rik detaljering och tydligt formspråk.

Lummig kyrkogård i olika nivåer och med olika utseende på de skilda delarna.

Rundade grusgångar.

Äldre gravvårdar

Kyrkan bevarar en nästintill intakt fast inredning från byggnadstiden.

Det obehandlade trägolvet i kyrkan.