Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, HANDÖL 5:1 HANDÖLS KAPELL

 Anläggning - Värdering

HANDÖLS KAPELL
12/31/05
Motivering
Handöls kapell som ligger öppet i landskapet med milsvid utsikt ut över bergen runtomkring är Jämtlands äldsta lappkapell. Kapellet uppfördes för samer i de avlägsna Åre- och undersåkersfjällen men kunde även användas av den fasta befolkningen i Bunnervikens och Handöls byar. Under 1700- talet gjordes insatser för att ombesörja lapparnas själavård och utbildning och Handöls kapell är en av dessa byggnader som uppfördes för i första hand samernas räkning. Idag ingår kapellet i en miljö av riksintresse.

Fasadens mörka färgsättning och små fönsteröppningar ger byggnaden en sluten exteriör. Fasaden har trots ombyggnader behållit sin småskaliga, enkla karaktär och berättar genom sin knappa skala om de begränsade förutsättningar som fanns vid byggnadstiden kring sekelskiftet 1800.

Kyrkorummet präglas av restaureringen 1946- 48 där väggbeklädnad och färgsättning har en tydligt modern karaktär. Interiören utgör en enkel miljö vilket understryks av återbruket av äldre inventarier.

Att särskilt tänka på vid sidan av grundkraven i förvaltning och skötsel av kapellet:

Markbeläggningen, avsaknaden av grus- eller stanlagda gångar förutom mellan parkering och sakristia.

Inventarierna i form av predikstolen från 1649, det senmedeltida altarskåpet, altarringen och täljstenstavlan från 1719.

Kyrkorummets enkla framtoning.