Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Helsingborg kn, ALLERUM 28:1 ALLERUMS KYRKA

 Anläggning - Värdering

Allerums kyrka, ALLERUMS KYRKA
11/15/15
Motivering
Karaktärisering
Allerums kyrkby är utpekat som riksintressant kulturmiljö där den välbevarade bymiljön kring
kyrkan, Kulla Gunnarstorps slottsmiljö, tillsammans med fornlämnings- och odlingslandskapet
samt Kulla fälad utgör värdefulla delar. Byns äldre historia finns delvis bevarad i byns
topografiska struktur. Kyrkogårdens storlek är troligen den samma som den haft sedan kyrkan
byggdes och vägnätet kring kyrkan har formats av landskapet och tillfartsvägar till gårdar och
omgivande byar. Kyrkans betydelse i socknen är mycket påtaglig genom dess centrala placering i
byn.

Liksom Kullabygdens fornlämningsmiljö ger Allerum intrycket av att ha varit ett rikt
kulturområde vid tiden för kyrkans uppbyggnad. Byggnadstekniken i kyrkans äldsta delar med
välbearbetade sandstensdetaljer hör sannolikt till 1100-talet. Kanske har Allerum dragit nytta av
den kunskap och organisation som bör ha funnits kring stenbrottet i Laröd där delar av kyrkans
byggnadssten kan ha hämtats. Kanske har man därigenom haft tillgång till byggmästare som
Mörarpsmästaren och hans lärljungar. Om kyrkan byggdes kollektivt av sockenborna eller på
privat initiativ går inte att säga men den inmurade gravstenen i tornet skulle kunna tolkas som
att någon har haft särskilt inflytande över kyrkan. Detta kan jämföras med exempelvis Farhults
kyrka där en romansk gravsten är synlig i västra tornfasaden. Gravstenen med runtext funnen
på kyrkogården tillhör troligtvis medeltiden och kan vara ytterligare ett exempel på en
betydelsefull person i socknen.

Kyrkobyggnaden ger ett imponerade intryck med sin storlek och många tillbyggnader och har
en komplex och intressant byggnadshistoria. Kyrkans kronologi bygger till stora delar på
antaganden och stilhistoriska jämförelser. Kyrkan är ett exempel på västförlängt långhus som
senare kompletterats med torn. Västförlängningen dateras av medeltidsarkeolog Mattias
Karlsson till efter 1300-talet och tillhör därmed en senare västförlängningsperiod än exempelvis
Brunnby kyrka. Det kan dock tänkas att den sena västförlängningen har haft en föregångare
som inte finns bevarad. Enligt Anglert sker tidiga västförlängningar ofta nära inpå tillbyggnader
med västtorn.

Från 1400-talet och framåt spelar Kulla Gunnarstorps gods en viktig roll och från 1600-talet
fram till 1900-talet var godsets ägare även kyrkans patronus. Kanske sker en del ombyggnader
på initiativ av godset redan på 1400-talet då bland annat tegelvalven kan ha tillkommit. Kyrkans
dokumenterade byggnadshistoria börjar på 1600-talet då anpassning för det protestantiska
kyrkorummet sker med bänkinredning och predikstol. Även dopfunten flyttas troligtvis nu.
Kyrkans torn är ett av dess starkaste signum med sina höga trappstegsgavlar och blinderingar.
Tornet har haft en viktig roll för kyrkans status vilket dess tornur, och kyrkklockorna tyder på.
Sägnen om kyrkans klocka vittnar om en stolthet över sin kyrkklocka gjuten av en av Danmarks
främste klockgjutare. Tornur var ovanliga på 1600-talet och en ansenlig investering för en
sockenkyrka, kanske tillkom den genom donation från Kulla Gunnarstorp. Tornets
senmedeltida taklag och klockstolen av bilad ek bidrar också till tornets höga kulturhistoriska
värden liksom tornvalvet. Tornets murverk är ursprungligt och mycket välbevarat med bland
annat ursprungliga fogar. Pentagrammen som ristats i torntaklaget är intressanta ur
kulturhistorisk synpunkt. Den femuddiga stjärnan har använts som symbol för mystik och magi
och förekom ofta i medeltida magiska riter. Utvändigt bör också uppmärksammas eternittaket
från tidigt 1900-tal som blev hårt kritiserat när det lades men är nu att betrakta kulturhistoriskt
intressant.

Södra och norra korsarmen tillkommer under olika stilepoker vilket är gestaltat i dess fasader.
Sandstensdetaljerna i 1700-talets ombyggnad håller hög kvalitet framför allt tydligt i det kraftiga
listverket och minnestavlan i fasaden. Den senaste ombyggnaden 1840 gör kyrkan till en
enhetlig korskyrka i den då förhärskande nyklassicerande stilen. Kyrkorummet har en väl
bevarad 1800-talskaraktär där tunnvalvet och den sparsmakade inredningen är en del av dess
karaktär. Kyrkans koppling till hernhutismen är intressant och den sparsmakade inredningen
kan kanske delvis förklaras av denna rörelse. Senare renoveringar har bevarat 1800-talets
kyrkorum till stor del även om en del ändringar gjorts. Den mörka inredningen ljusas upp under
tidigt 1900-tal vilket endast ett årtionde senare kritiseras och man diskuterar att återställa den
tidigare inredningen. Vad gäller renoveringarna av det gamla koret har dessa syftat till att
återställa den medeltida interiören.

Kyrkans byggnadshistoria har mycket gemensamt med den närbelägna kyrkan i Fleninge vilken
periodvis utgjort annex till Allerums församling. Förutom en rik utsmyckning med stenskulptur
har båda kyrkorna utvidgats med korsarmar på likande sätt och även interiören har genomgått
liknande förändringar från 1800-talet och framåt.