Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, VINBERG 6:2 M.FL. VINBERGS KYRKA

 Anläggning - Värdering

VINBERGS KYRKA
10/12/06
Motivering
VINBERGS KYRKA är belägen på ny kyrkplats strax utanför Vinbergs kyrkby, nordost om Falkenberg. Kyrkomiljön har karaktären av ett äldre sockencentrum där kyrkan är omgiven av kyrkstallar (1920-tal), prästgård (1797) och församlingshem (1978-79) samt den medeltida kyrkplatsen med ödekyrkogård strax intill. Kyrkogården kringgärdas av höga häckrader med ingångar genom smidesgrindar. En trädallé leder fram till prästgården. I det nordöstra hörnet finns ett bårhus och en vitputsad mur. Sydost om kyrkan ligger den gamla medeltida kyrkogården med stigport (1806). Vinbergs kyrkby utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Den nuvarande stenkyrkan uppfördes i nygotisk stil 1896-99 efter ritningar av arkitekten Adrian Crispin Peterson, Göteborg. Byggmästare var August Thorell från Falkenberg. Kyrkan ersatte en medeltida föregångare strax intill den nuvarande kyrkplatsen. Den oputsade murverkskyrkan består av ett rektangulärt långhus med polygonalt avslutat kor åt öster, flankerat av mindre utbyggnader, tvärarmar och torn med reslig spira i väster. Fasaderna i natursten är murade i s k Rhobau-teknik med vissa släthuggna partier kring fasadöppningar och i listverk. De branta takfallen har mönsterlagd skiffertäckning. Kyrkan uppvisar för nygotiken typiska karaktärsskapande detaljer som spetsbågiga fönsteröppningar, rosettfönster, spetsbågiga portaler och strävpelare. De trekopplade fönstren är original från byggnadstiden. Kyrkan såväl exteriört som interiört mycket välbevarad och den i Halland bäst bevarade kyrkan i nygotisk stil, med högt kulturhistoriskt värde.

Kyrkan har en väl sammanhållen interiör i genomgripande nygotik. Kyrkorummet präglas av det höga träinnertaket, av det välvda blåmålade och stjärnbeströdda kortaket samt av den i princip intakta fasta inredningen i nygotisk stil utförd med hög arkitektonisk och konstnärlig kvalitet. Tre av skulpturerna som pryder predikstolskorgen, Markus, Lukas och Johannes, härrör troligen från den gamla kyrkans predikstol från 1600-talet. Från den gamla kyrkan överfördes också två epitafier, det ena från 1726 över skalden Olof von Dalin från Vinberg. Apostlabilderna på läktarfasaderna är gipsavgjutningar från 1880-talet. Kyrkan renoverades varsamt 1964 med bibehållen färgsättning, dekormålning och inredning. I samband med detta tillkom läktarunderbyggnaderna. Läktarorgeln från 1899 av orgelbyggarna Thorsell & Eriksson utgör ett av endast en handfull bevarade verk och det enda av större format i närmast oförändrat skick.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkan utgör tillsammans med prästgård, kyrkstallar och församlingshem en sammanhållen kyrkomiljö.
- Kyrkogårdens murar, grindar, trädrader och alléer.
- Kyrkan är sedan byggnadstiden i princip helt oförändrad och ett av Adrian Crispin Petersons mest välbevarade verk.
- Inventarier överförda från den gamla kyrkan.