Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Berg kn, MYSSJÖ PRÄSTBORD 1:2 MYSSJÖ KYRKA

 Anläggning - Värdering

MYSSJÖ KYRKA
12/31/04
Motivering
Myssjö kyrkas geografiska läge långt ute på den smala halvön i Storsjön och kyrkans tydliga orientering mot fastlandet på andra sidan viken ger en uppfattning om vattenvägarnas stora betydelse för färdsel under äldre tid. Kyrkan ligger dessutom placerad mitt i socknen som sträcker sig tvärs över Storsjöns vatten både västerut och österut.

Kyrkans medeltida ursprung går svårligen att skönja. Till exteriören präglas kyrkan helt av ombyggnaden på 1870-talet som gav den en nyklassicistisk karaktär. Den häck som planterats på platsen för den forna bogårdsmuren är dock en viktig gränsmarkering som visar kyrkplatsens historiska kontinuitet. Idag är det framförallt det sena 1800-talets kyrkomiljö med kyrkstallar och symmetriskt planerad kyrkogård som dominerar intrycket av miljön.

I interiören syns två tidsskikt, 1870-talets ombyggnad av kyrkans interiör och 1950-talets restaurering. Syftet med 1950-talsrestaureringen var bland annat att ge en tydligare 1700-talskaraktär åt inredningen, som bättre överensstämde med utformningen och originalfärgsättningen på kyrkans altaruppsats och predikstol från 1700-talet. Interiörens färgsättning i blåa färgskalor, av exempelvis bänkar och andra detaljer i inredningen, tillkom således på 1950-talet och baserades på framtagandet av originalfärgsättning på predikstol och altare.

Att särskilt tänka på i förvaltning och skötsel av kyrkan:

De fria utblickarna mot Storsjön, och bebyggelsen på andra sidan viken, är viktig att värna

Häcken runt kyrkan som följer bogårdsmurens utsträckning

Det medeltida murverket

Kyrkans nyklassicistiska exteriör

Altaruppsats och predikstol från 1700-talet som väl harmonierar med 1950-talets tillägg i interiören