Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Katrineholm kn, SKÖLDINGEBY 8:1 SKÖLDINGE KYRKA

 Anläggning - Värdering

SKÖLDINGE KYRKA
9/14/06
Motivering
KYRKOMILJÖN - Sköldinge kyrka är omgiven av jordbrukslandskap och är med dess klockstapel och gravkor väl synligt i landskapet. Vid sjön Valdemaren är gården Hålbonäs belägen, vars dåvarande ägare uppförde kyrkans gravkor. Söder om kyrkan på andra sidan vägen ligger den f d klockaregården och kyrkskolan, som numera är församlingsgård, en gulfärgad träbyggnad från 1846. Längre bort mot väster finns byggnader som hör till den gamla prästgården, vars huvudbyggnad numera är riven, bl a ett portlider och en f d flygelbyggnad. F d komministerbostad och arrendatorsbostad finns också i kyrkomiljön.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Sköldinge kyrka är belägen strax intill vägen. Närmast kyrkan är den äldsta kyrkogården, öster om denna är den gamla kyrkogården som invigdes 1881 och i norr är den nyare kyrkogården från 1929 belägen. I norr och öster ligger utvidgningen lägre än de äldre delarna. Den äldsta kyrkogården omges av en kallmurad terrassmur. I öster är en nyanlagd parkering och minneslund. En äldre trädkrans inramar de äldre delarna av kyrkogården. Utvidgningen i norr avgränsas med en planterad granhäck. Kyrkogården är gräsbevuxen med grusgångar runt kyrkan och över kyrkogården. Klockstapeln från 1700 är placerad i kyrkogårdens sydöstra hörn. Klockstapeln är en öppen klockbock och är byggd för två klockor. Klockbocken har en dekorativ huv med spiror och mönsterlagt spåntak.
KYRKAN - Sköldinge kyrka består av ett tvåskeppigt rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti i öster, sakristia i norr, vapenhus i väster, bisättningsrum i norr, samt gravkor i öster. De av sten murade ytterväggarna är spritputsade och avfärgade i gult med hörnkedjor, horisontellt fält, samt fönster- och dörromfattningar slätputsade och avfärgade i ljust gråvitt. Fönsteröppningar är rundbågiga. Långhus, sakristia och bisättningsrum täcks av sadeltak, klädda med kopparplåt. Gravkoret med sin kupolformade spira och öppna lanternin är täckta med spån. Kyrkans nuvarande utseende härrör från en ombyggnad 1656, då kyrkan fick sitt södra sidoskepp och gravkor. Sakristian byggdes dock 1672.
Troligtvis uppfördes på här 1100-talet en mindre, förmodligen tornlös, kyrka av sten, med smalare kor i öster. Under 1200-talet breddades kyrkan något, försågs med ett bredare kor, då även murarna höjdes något och ett tunnvalv av trä byggdes som tak. Vid slutet av 1400-talet antas de fem tegelvalven ha tillkommit i norra sidoskeppet. Vid mitten av 1600-talet byggdes det södra sidoskeppet till och kyrkan blev tvåskeppig, då fem nya valv byggdes mot de gamla. Vid samma tidpunkt byggdes ett gravkor i öster, som förfärdigades år 1656. Byggnationen bekostades av Sigrid Kurtzel på Hålbonäs, till minne av sin make Nils Ryning, som hade gått bort redan 1631. Gravkorets skulptör var den kungliga stenhuggaren Johan Wendelstamm, som då bl a hade utfört dekorativa portaler i Stockholm och öppna spisar i Stockholms slott. Wendelstamm hade även utfört stenarbeten på Vadsbro kyrkas gravkor något år tidigare. Ny sakristia byggdes 1672 och mot slutet av 1700-talet murades det västra gavelröstet om med tegel, och försågs med fönster och en ny port i norra murpartiet, så att kyrkan fick två portar - allt under ledning av arkitekt F. W. Hoppe.
Vid restaureringen 1915 byggdes ett nytt bisättningsrum, ett vapenhus anordnades i västra delen av långhuset och målningarna i norra sidoskeppet från omkring 1600 togs fram. 1938 togs dekorationsmålningarna i södra sidoskeppet fram och bänkarna målades i en grön kulör. 1972-73 renoverades kyrkan igen under ledning av arkitekt Rolf Bergh, som fem år tidigare hade ritat en ny orgel till kyrkan. Kyrkan putsades bl a om utvändigt, taket belades med kopparplåt, ett fönster med färgat glas sattes in i norra sidoskeppets östra mur och ljuskronor elektrifierades.
Under senare år har en kororgel och ett nytt koraltare satts upp. Altarskåpet som under en period var placerat i sakristian har återigen kommit på plats i koret.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan har kvar sitt medeltida murverk i långhusets norra del. Kyrkans exteriör präglas av kontrasten mellan 1656 års gravkor i barockstil med huggna sandstendetaljer och dekorativt utförd spånklädd spira och långhusets enklare utformning med spritputs och koppartak.
Sköldinge kyrka, med ett gracilt utformat gravkor och en reslig klockstapel, utgör genom sin placering intill riksvägen en väl synlig silhuett i det omgivande jordbrukslandskapet.
Interiören återspeglar kyrkans olika utbyggnadsfaser och användning genom århundradena. Norra sidoskeppets ytfyllande valvmålningar från omkring 1600 står i kontrast till södra sidoskeppets utbyggnad, som i öster avslutas med det Ryningska gravkoret, med avsevärt stramare och enklare valvdekorationer. Förändringar och nytillskott i kyrkan har gjorts med eftertanke och en arkitektonisk känsla, vilket syns på den bevarade slutna bänkinredningens samklang med orgelläktarens barriär, orgelns moderna front ritad av Rolf Bergh, som väl passar in i kyrkorummets miljö. Södra långhusets avslut med det smäckra och dekorativa gravkorsgallret från slutet av 1600-talet ger kyrkorummet en vacker och tilltalande prägel. Interiören präglas också av kyrkans omfattande och rika uppsättning av intressanta inventarier, såsom medeltiden träskulpturer från 1200-talets mitt, triumfkrucifixet från slutet av 1400-talet, altarskåpet från omkring 1500, flertalet ljuskronor från slutet av 1500 eller tidigt 1600-tal, samt inte minst den medeltida primklockan av malm, med tillhörande gotisk träställning, som är unik för landet. Primklockan har använts under den katolska tiden, då man under mässan ringde i klockan när mässoffrets ögonblick var inne.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Det medeltida murverket i södra sidoskeppet utgör i sig ett omistligt historiskt dokument
- Hålbonäs gravkor i barockstil, ett av de tidigaste gravkoren i Södermanland med åttasidig planläggning, utformad med sandstensdetaljer, som tillskrivs stenhuggaren Johan Wendelstamm.
- Bevarad kyrkomiljö, med bl a f d klockaregård, komministerboställe, portlider och flygel hörande till den äldre prästgården- Klockstapeln från 1700, som med dess spånklädda stolpar och utformning av huven med dekorativa spiror och mönsterlagd spåntäckning, är en välarbetad representant för Sörmlands öppna klockbockar
- Den sällsynta och omfångsrika uppsättningen av ljuskronor, varav två är av sengotisk typ, sent 1500-tal eller tidigt 1600-tal.
- De slutna kyrkbänkarna från tidigt 1800-tal, med dubbelbänkar i mitten av långhuset och med bevarade riglar.- Gravkorets galler tillverkat 1667 för Sorunda kyrkas gravkor, är ett förnämligt och mycket sällsynt arbete.
- Primklockan av malm, som vittnar om den katolska tidens mässor, med bevarad gotisk träställning är unik för landet.
- Kyrkans rika uppsättning av intressanta inventarier - medeltida skulpturer, triumfkrucifix, altarskåp, dopbord, samt äldre stolar är alla högklassiga hantverksarbeten.