Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gnesta kn, KATTNÄS 7:1 KATTNÄS KYRKA

 Anläggning - Värdering

KATTNÄS KYRKA
6/3/10
Motivering
KYRKOMILJÖN – Kattnäs kyrkomiljö ligger på en höjd invid sjöarna Klemmingen och Frösjön. Kullen var under bronsåldern en ö invid den vattenled som ända in på tidig medeltid förband Mälaren med Östersjön. I trakten finns talrika lämningar från både bronsålder och järnålder. Kattnäs som utvecklats till en by under medeltiden avhystes då sätesgården Södertuna (Vad) bildades.

I sluttningen strax sydväst om kyrkogården ligger en parstuga med rödmålad locklistpanel. Huset är troligen från början av 1800-talet men flyttades till sin nuvarande plats 1874 för att användas som fattighus och som klockarbostad. I närheten av kyrkan ligger även fattigstugan och skolan från den tidigare kyrkbyn, båda numera i privat ägo

KYRKOANLÄGGNINGEN – Kyrkoanläggningen omges av en naturstensmur. Delar av bogårdsmuren är uppförd som en skalmur vilket kan tyda på hög ålder. I väster och söder övergår bogårdsmuren till att vara en terrassmur. Endast enstaka träd från en äldre trädkrans är bevarade, bland annat i norr och väster.

Kyrkan är placerad på kyrkogårdens norra del, då den södra och västra delen sluttar starkt. Ingången till kyrkogården ligger i sydväst och flankeras av putsade, vitkalkade grindstolpar med plåtavtäckning och kulkors. Kyrkogården är gräsplanterad med grusgångar. Det finns få gravvårdar, buskar och träd på kyrkogården.

KYRKAN – Kattnäs kyrka består av ett långhus, ett torn i väster, ett smalare, rakt avslutat kor i öster och en sakristia i norr. Kyrkan saknar markerad sockel, fasadputsen går ned i mark. Fasaderna avslutas upptill av en enkel taklist. Kyrkans fasader är spritputsade med slätputsade dörr- och fönsteromfattning samt listverk. Fasaderna är avfärgade i brutet vitt.

Kyrkan har sex rundbågiga fönsteröppningar, fyra i söder och två i norr. På korets östra gavel finns en oregelbundet formad fönsteröppning. Sakristian har en rakt avslutad fönsteröppning i den östra fasaden. Karmar och fönsterbågar är utförda i trä. Fönsterbågarna i långhuset och koret är uppdelade i sex lufter. I samtliga fönsterbågar sitter blyinfattat, olikfärgat fönsterglas. Fönstersnickerierna är grönmålade. Solbänkarna är avtäckta med svartmålad plåt.

Huvudingången är placerad i tornets västra fasad i en rundbågig dörröppning. I öppningen sitter en inåtgående pardörr av trä. Dörrbladen består av ramverk och fyra släta fyllningar. Porten är tjärad. Till ingången leder en trappa som är utförd av gamla gravstenar.

Kyrkans långhus, kor och sakristia täcks av sadeltak. Sadeltaken är täckta med enkupigt, rött lertegel. Tornet täcks av en hög och smal pyramidformad huv med spira från år 1874. Tornspiran har skivtäckning av plåt, lagda med förskjutna hakfalsar. På spiran finns ljudöppningar utformade som kupor i samtliga väderstreck i två nivåer. Spiran avslutas upptill av ett kors. Plåttaket är svartmålat.

De äldsta delarna av Kattnäs kyrka uppfördes troligen i slutet av 1100-talet. Det nuvarande koret kan då ha utgjort ett mindre kapell. I början av 1200-talet uppfördes sakristian vid kapellets norra sida. I mitten av 1200-talet uppfördes kyrkans långhus och i slutet av 1200-talet uppfördes troligen tornets nedre delar. Under senare delen av medeltiden uppfördes ett vapenhus vid långhusets sydportal, tornet byggdes på och kyrkorummet valvslogs.

I mitten av 1600-talet försågs tornet med en hög tornspira som förstördes vid ett blixtnedslag år 1856. Den nuvarande tornspiran restes 1874. Under 1800-talet spritputsades och vitkalkades kyrkans fasader. Under samma århundrade ersattes även takets spåntäckning med tegel. År 1864 revs det medeltida vapenhuset och något senare murades sydportalen igen. Sydportalen ersattes med ingången i tornets västra fasad. Eventuellt upptogs fönstren till sin nuvarande storlek vid samma tidpunkt.

Under 1700-talet försågs kyrkan med en sluten bänkinredning, en ny altaruppsats och en ny predikstol. År 1951 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt Bernhard Schill. Vid denna restaurering återfanns ett romanskt fönster i korets norra mur. I fönsteröppningen fanns en delvis bevarad ekkarm. Kyrkan fick en ny altarring och bänkinredningen förnyades.

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
Kattnäs kyrkas romanska konstruktion och karaktär är välbevarad med rektangulärt långhus, smalt långsträckt kor och torn i väster. Fasadernas spritputs, takens tegeltäckning och den plåtklädda tornspiran är ett resultat av 1800-talets restaureringar.

Interiören har en ålderdomlig prägel med höga spetsbågiga valv, kraftig triumfbåge, korets sakramentsnischer och en sammanhållen inredning från 1700-talet. På korets norra sida finns ett litet romanskt fönster med delvis bevarad ekkarm. Något motsvarande fönster på nordsidan är inte känt från Södermanland.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkan har en välbevarad romansk konstruktion och karaktär med bevarat ursprungligt murverk som i sig är ett omistligt historiskt dokument.
- 1700-talets välbevarade och sammanhållna inredning i form av bänkkvarter, predikstol och altaruppsats.
- Bevarat romanskt fönster i korets norra vägg är det enda kända i Södermanland.
- Bevarade mer eller mindre orörda triumfbågar är relativt ovanliga i länet.
- Bevarade kyrkklockor från 1200-talet är mycket ovanligt.
- Den tunnvälvda 1200-talssakristian är mycket känslig för förändringar.