Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vara kn, JUNG 19:1 JUNGS KYRKA

 Anläggning - Värdering

JUNGS KYRKA
1/26/05
Motivering
KYRKOMILJÖN - Jungs kyrka ligger på en medeltid kyrkplats i en radby med prästgård och kyrkstall. Denna by följer en liten rullstensås i Varaslättens fullåkersbygd. Byn domineras av en tvättmaskinsfabrik och närheten till E20.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den närmast kvadratiska kyrkogården omges av en kallmurad stödmur med häckar och trädrad, samt grind med kalkstensstolpar. Flera av gravarna har stenramar. Åt norr är en avskiljd utvidgning från 1970- och 80-talen.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkans välbevarade exteriör från 1834 vittnar om tidens empirestil med brett långhus, rundbågsfönster samt torn med öppen lanternin och flacka takfall. Den tresidiga koravslutningen är en kvardröjande tradition från 1700-talet. Sakristian från 1871 har en säregen anslutning till koret. I denna sitter en medeltida port från den gamla kyrkan. Övriga portar är samtida med kyrkan. Interiören har genom flera renoveringar under 1900-talet mist mycket av sin ursprungliga stramhet. En ombyggd predikstol härrör från 1700-talets förra hälft. Av den ursprungliga inredningen kvarstår ombyggd läktare och altarring samt mantelkors. Altarväggen bär en nu dold fresk av G E Ström från renoveringen 1934, då även bänkinredningen tillkom. Utrymmet under läktaren omgestaltades 1967 respektive 1990. Dopfunten är medeltida liksom klockorna. I vapenhuset sitter några gravhällar från 1600- och 1700-talet, bl.a. två porträttgravhällar. I tornet förvaras en orgelfasad i jugend från 1915.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkans läge i en radby med intilliggande prästgård och kyrkstall.
- Kyrkans exteriör är en god representant för empirestilens sockenkyrkor.
- Bevarad ursprunglig inredning.
- G E Ströms altarfresk.
- Predikstol och medeltida dopfunt samt klockor från gamla kyrkan.
- Kyrkogård med stenmur, trädrad, smidesgrind och gravar med stenram.