Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uddevalla kn, DRAGSMARKS KYRKA 1:1 DRAGSMARKS KYRKA

 Anläggning - Värdering

DRAGSMARKS KYRKA
6/9/05
Motivering
DRAGSMARKS KYRKA uppfördes 1754-56 och är den tredje träkyrkan på samma plats. Den ersatte en föregångare från 1626-27, vilken i sin tur efterträdde en kyrka från 1500-talets slut. Alla dessa var sockenkyrkor strax intill den medeltida klosterkyrkan från 1200-talet som successivt förföll efter reformationen och vars sista upprättstående väggparti rasade 1846.

Kyrkplatsen har ursprung i det på 1200-talet anlagda premonstratenserklostret. Kyrkan, intilliggande klosterruin, äldre gårdsbebyggelse, närliggande f d skolhus, utgör en samlad och kulturhistoriskt värdefull miljö med nästan 800-årig kontinuitet, av väsentlig betydelse i den bohuslänska kyrkohistorien. Miljön är också av riksintresse för kulturmiljövården.

Kyrkplatsen har alltså medeltida rötter, och troligen även delar av kyrkogården. Av KLOSTRET återstår endast en RUIN av kyrkan. Söder om denna låg de övriga byggnaderna i klosteranläggningen, vilken idag tillsammans med ruinen utgör fast fornlämning.

KYRKOGÅRDEN söder om kyrkan har en för det sena 1800-talet och första hälften av 1900-talet karaktäristisk utformning. Några höga och halvhöga vårdar skapar karaktär, och dessutom är inslaget av gravvårdar med lokal anknytning påtaglig.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkomiljön:

- Kyrkplatsen är som helhet mycket kulturhistoriskt värdefull.
- KYRKOGÅRDENS äldre karaktär med välbevarat grusgångssystem, gravkvarter, stenmur (utom åt norr) och smidesgrindar.