Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vindeln kn, ÅMSELE 7:1 ÅMSELE KYRKA

 Anläggning - Värdering

Åmsele kyrka, ÅMSELE KYRKA
9/13/02
Motivering
Kyrkan präglas i dag helt av 1926 års omgestaltning. Exteriört är kyrkan i sin klassiska enkelhet i det närmaste oförändrad sedan den tiden. Endast tornuret har tillkommit på 1950-talet och nya broplan i norr år 1993. Interiören har målats om vid olika tillfällen och bänkar, läktarbarriär, orgelfasad, väggpaneler, altarring samt dörrspeglar är marmorerade med varierande utförande och kulörer, vilket bidrar till ett något splittrat helhetsintryck. Kyrkorummets och korets olika golvbräder bidrar också till detta. Frånvaron av läktarunderbyggnad, missprydande väggradiatorer och olika publika installationer är välgörande och huvudkaraktären från 1926 års ombyggnad är ändå väl bibehållen. Altarmålningen och dekorationsmåleriet är unikt och har ett stort värde för upplevelsen av kyrkans karaktär. Konstnären Leander Engström studerade för Henri Matisse, och var en av de mest betydelsefulla Matisseeleverna. Han målade ofta norrländska motiv i expressionistisk stil och bildade tillsammans med övriga Matisse-elever konstnärsgruppen De unga.

Kyrkogårdens äldsta områden, på ömse sidor om mittgången, består av grus- och sandgravar inramade av låga måbärshäckar. Gravytornas hjärtformade krattning saknar motsvarighet i stiftet och inte omöjligt även i övriga landet. De ger området höga stämningsmässiga värden. På ett flertal av de hjärtformade gravarna finns fortfarande vårdar från årtiondena runt 1900 som är av stort lokalhistoriskt värde.

Att särskilt tänka på vid användning och förvaltning av kyrkomiljön och byggnaderna

Kyrkan präglas såväl utvändigt som invändigt av klassisk enkelhet från 1920-talet.
 Kyrkan är utvändigt i det närmaste oförändrad sedan 1926.
 Kyrkans konstnärliga utsmyckning i form av Leander Engströms altartavla och rumsmåleri har ett stort konstnärligt värde.
 De hjärtformade grusgravarna är ett kulturhistoriskt värdefullt och särpräglat inslag på begravningsplatsen.
 Begravningskapellet, ritat av en av landets mest anlitade kyrkoarkitekter, är både tidstypiskt och arkitektoniskt väl anpassat till kyrkan.