Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, JÖRN 4:2 ÖSTERJÖRNS KYRKA

 Anläggning - Värdering

Österjörns kyrka, ÖSTERJÖRNS KYRKA (JÖRNS GAMLA KYRKA)
5/5/10
Motivering
Österjörns relativt stora och påkostade kyrka från 1857 minner om den tid före järnvägen när Österjörn utgjorde centrum för omgivande byar. Kontinuiteten som kyrkligt centrum behölls därefter under lång tid, vilket bl.a. den stora och vid flera tillfällen utvidgade be-gravningsplatsen visar på. Kyrkan utgör en fin representant för den sena nyklassicistiska sakrala träarkitekturen, där stilblandning mot nygotik är märkbar främst i tornet. Perioden kännetecknas av en mera livfull och fantasirik landskyrkoarkitektur än de mer likformiga nyklassicistiska långhuskyrkorna från decennierna innan. Trots senare tillbyggnader är kyrkan relativt välbevarad utvändigt. Av särskilt värde exteriört är kyrkans ursprungliga lockpanel, de välvda krönlisterna, utsmyckningar i form av äggstavsfriser, samt det höga åttakantiga klocktornet som kröner korsmitten. Kyrkorummet präglas både av byggnads-tiden och av 1910-talets förändring av rummet, men hålls ihop av den huvudsakligen nyklassicistiska stilen och färgsättningen. Kyrkorummet är i stort sett oförändrat sedan 1950-talets restaurering. Den för byggnadstiden så kännetecknande blandningen av arkitekturstilar har i övrigt få representanter i länet. Ingen av de övriga kyrkorna från samma tid i stiftet är korskyrka – de flesta korskyrkorna i stiftet är något äldre.

Att särskilt tänka på vid användning och förvaltning av kyrkomiljön och byggnaderna

Österjörns kyrka är en för stiftet unik representant för den sena nyklassicistiska sakrala träarkitekturen, där stilblandning mot nygotik är märkbar. Idag är det den enda kvarvarande korskyrkan i stiftet från mitten av 1800-talet.

Exteriören är relativt välbevarad. Av särskilt värde är tornet med goticerande former, fasadens tidstypiska 1800-talspanel med välvda krönlister och utsmyckningar i form av äggstavsfriser, som går igen i den invändiga utsmyckningen.

Interiörens äggstavsmotiv på valvlisten är tidstypisk och utgör en rekonstruktion av den ursprungliga. Från byggnadstiden har även bevarats delar av den fasta inredningen; hörnpilastrarna, läktarbarriären, predikstolen, altarringen och altarprydnaden.

Ett altarkors med törnekrona och svepeduk var närmast obligatorisk för nyklassicismens kyrkor, men idag är det mycket ovanligt att de fortfarande används som altarprydnad. Korset är snidat av församlingens förste präst och har både hantverksmässiga och personhistoriska värden.

Den gamla orgeln från 1857 har ett högt byggnadsteknikhistoriskt och lokalhistoriskt värde som den enda kvarvarande av den lokalt verksamma orgelbyggaren Olof Andersson Alarm.

Gravkapellet har en monumental placering efter flytt omkring sekelskiftet 1900 och dess interiör med omsorgsfull panelning från samma tid är välbevarad.

Allmängravfältet med kors är representativt för det sena 1800-talets kyrkogårdar och är idag ett försvinnande inslag på många kyrkogårdar från samma tid.