Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mark kn, HAJOM 10:1 HAJOMS KYRKA

 Anläggning - Värdering

HAJOMS KYRKA
12/16/05
Motivering
HAJOMS KYRKA är belägen vid älven Surtan i en sidodalgång till Viskadalen, en halvmil väster om Kinna. Kyrkogården har medeltida anor och är terrasserad med inhägnad av kallmurade stenmurar. Till anläggningen hör en klockstapel (1683) och ett bårhus. Den vitputsade stigluckan med sadeltak i den södra muren återuppfördes 1928-29 som ersättning för en äldre stiglucka som rivits 1864.

Kyrkans äldre byggnadshistoria är tämligen okänd. Till grund för kyrkans datering finns den medeltida dopfunten, med en intressant ikonografi som skildrar Staffanslegenden, daterad till 1100-talet, samt målningsfragment som blottades på sydväggen vid en renovering 1928-29. Av den äldsta stenkyrkan återstår troligen partier i det befintliga långhusets sydmur. Den nuvarande planformen är resultat av ombyggnader under 1700- och 1800-talen, då kyrkan breddades åt norr, förlängdes åt väster och korpartiet fick den för Västsverige tidstypiska tresidiga utformningen. En sakristia tillkom 1928-29.

Kyrkan präglas i huvudsak av 1700-talets stilideal i inredning och bemålning. Karaktärsskapande är takmålningen från 1774-75 i rokokostil utförd av kyrkomålaren Henrik Wibeck från Varberg, som sannolikt även dekorerade läktarbröstningen och predikstolen. Från 1800-talet märks den målade draperibården med klassicerande tandsnitt i taket och draperimålningen på den östra korväggen samt bänkinredningen, delvis ombyggd på 1920-talet. Renoveringar under 1900-talet har syftat till att framhäva kyrkans 1700-talskaraktär.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkogårdens murar, trappor, stiglucka, träd och klockstapel.
- Det medeltida murverket utgör i sig ett omistligt historiskt dokument.
- Kyrkans välbevarade exteriör.
- Det bemålade taket i rokokostil och övrig inredning från 1700-talet; predikstol, altaruppsats och läktarbröstning.
- Väggmålningarna från 1800-talet i koret.
- Kyrkorummets äldre trägolv.
- Den medeltida dopfunten.