Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, GÖTLUNDA 17:1 GÖTLUNDA KYRKA

 Anläggning - Värdering

GÖTLUNDA KYRKA
10/24/02
Motivering
KYRKOMILJÖN - Götlunda kyrka utgör tillsammans med närbelägen före detta skola, lärarbostad och prästgård mm en äldre, sammanhållen bymiljö.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av stenmur samt trädrad. I anläggningen ingår grusgångar, smidesgrindar med stenstolpar och ett romanskt stenkors.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan uppfördes under tidig medeltid. Medeltida murar återstår i långhusets västra del, möjligen även i tornet. På vardera sida om huvudingången är en liljesten rest mot fasaden. Efter en brand 1670 återuppbyggdes kyrkan. Den förstorades åt öster med en tresidig koravslutning och fick troligen sin sakristia i norr. Fönsteröppningarna förstorades 1803 och 1845 fick kyrkan tornöverbyggnad av trä. Det branta sadeltaket är täckt med ålderdomligt, enkupigt tegel och krönt av ett solur med spira över.
Dopfunt, en primklocka och ett överstycke till romanska ljudgluggar är bevarade från medeltiden. Altaruppsatsen i barock tillkom 1685 och en i väggen inmurad gravhäll 1672. Långhuset domineras av ett plant trätak med Olof Collanders målningar från 1732 i Läcköskolans anda. Draperimålningar runt fönstren är troligen samtida med dessa. I kyrkan finns även bänkinredning med blomsterdekor, troligen 1700-tal, samt marmorerade altarbänkar och läktarbröst. Anders Roland sökte vid en renovering 1922-1923 återskapa kyrkans 1700-talskaraktär. Den äldre dopfunten flyttades in och äldre målning på inventarier och runt fönster togs fram. Kyrkan fick samtidigt ny orgelfasad och altarring. Korfönstrens glasmålningar av Elsa Örtenberg insattes 1930. Nuvarande färgsättning är från 1980-talet.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
- Kyrkan utgör, tillsammans med närbelägen före detta skola och prästgård, en äldre, sammanhållen bymiljö.
- Det medeltida murverket utgör ett omistligt historiskt dokument
- Kyrkan representerar de små medeltida sockenkyrkor som senare byggdes om till salkyrkor.
-Tornöverbyggnaden av trä utgör ett regionalt särdrag.
- Bevarad inredning från medeltid, 1600-tal och 1700-tal.
- Olof Collanders takmålningar från 1732.
- Bevarad dekormålning på bänkar och runt fönster.
- Det ålderdomliga takteglet samt soluret med spira.
- Kyrkogårdens stenmur, grusgångar, trädrad, smidesgrindar och stenkors