Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hultsfred kn, TVETA 5:1 TVETA KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

TVETA KYRKA, Tveta kyrkogård
1/1/04
Motivering
KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS HELHET
Tveta kyrka uppfördes under medeltiden och sedan dess har sockenborna begravts på kyrkogården. Inga spår av dess äldsta tid är dock bevarade. En vandring över kyrkogården kan berätta om skiftande synsätt när det gäller begravningstraditioner och synen på döden under 1800- och 1900-talen. Gravvårdarna rymmer information som handlar om person- och/eller lokalhistoria i form av personnamn, ort-/gårdsnamn och titlar. På Tveta kyrkogård förekommer titlar som exempelvis hemmansägare, handlare, skomakaremästare riksdagsman, riddare och professor vilka alla vittnar om kunskap, näringar och samhällsfunktioner som funnits i trakten. Gårds- eller bynamn finns angivet på det stora flertalet vårdar.
Kyrkplatsens placering i landskapet och utformningen av kyrkogården skapar tillsammans med klockstapeln, kyrkogårdsmuren, trädkransen, de gamla kyrkstallarna och skolhuset en värdefull kulturmiljö.
Tveta kyrkogård kännetecknas av de förändringar som gjorts under 1900-talet. I början av 1900-talet fanns sannolikt köpegravar endast öster om koret och längst i väster. I övrigt bör kyrkogården ha bestått av allmänna gravplatser med gravvårdar av trä som var tätt placerade. Fotografier från 1920-talet visar ännu den strukturen. Någon gång på 1930-talet uppordnades, större delen av kyrkogården. Grus- eller jordbelagda gångar skapades som åtskilde de olika kvarteren. Gravvårdarna ordnades i raka rader. I slutet av 1940-talet gjordes ytterligare en uppordnig av kyrkogården. Sannolikt var det i samband med detta som trävårdarna på södra sidan försvann. På 1970-talet såddes gravplatser in med gräs och gravplatsomgärdningar togs bort. Enstaka bevarade stenramarna berättar om kyrkogårdens tid som gruskyrkogård.
Hur material och utformning av gravvårdar varierat under olika tider illustreras av kyrkogårdens gravvårdar. På Tveta kyrkogård finns gravvårdar från andra halvan av 1800-talet och fram till idag. Hela kyrkogården har brukats kontinuerligt vilket har skapat en kyrkogård där gammalt och nytt möts. De vårdar som är från 1800-talets mitt eller tidigare, samt gjutjärnskorset, bör tas upp på församlingens inventarieförteckning. På Tveta kyrkogård finns ovanligt få äldre gravvårdar bevarade. De som ännu finns på kyrkogården bör om möjligt bevaras på plats som en länk till platsens historia. Enstaka gravvårdar och grupper av vårdar vittnar om skiftande ideal och ibland om hantverksskicklighet.
På en kyrkogård är det naturligt att gravvårdar ändras och gravrätter återgår och får ny ägare. Det är dock viktigt att man i den långsiktiga förvaltningen är uppmärksam på att bevara de olika delarnas karaktär och gravvårdar från alla olika tider.

Sammanfattningsvis:
•Tveta kyrkogård tillsammans med kyrkan, klockstapeln de gamla kyrkstallarna och skolhuset skapar en värdefull kulturmiljö.
•Ett kulturhistoriskt värde finns i kyrkogårdens struktur som sådan med de olika tidsskikten, som speglar olika skeden i kyrkogårdens utveckling.
Se vidare i de kulturhistoriska bedömningarna gjorda för varje område.

Beskrivning av enskilda kvarter/områden med kulturhistorisk bedömning
Kvarter I och IV
I början av 1900-talet användes troligen båda kvarteren till allmänna gravplatser. Fotografier från 1900-talets början visar tätt stående trävårdar. Vid samma tid fanns dock även familjegravar i östra delen av kvarter I. Möjligen var delar av området belagt med grus eller jord. Kvarteren fick sin nuvarande utformning efter ”iordningställandet” 1948 men påverkades även under 1970-talet då i stort sätt alla grusgravar och gångar mellan raderna såddes in med gräs. Sannolikt försvann merparten av trävårdarna under 1940-talet.
De flesta vårdarna i kvarteren är låga rektangulära gravvårdar från alla 1900-talets årtionden med en liten övervikt för vårdar från 40-talet. Ett fåtal äldre gravvårdar från slutet av 1800-talet och tidigt 1900- tal finns dock kvar i den östra delen av kvarteret, de utgör en rest från ett äldre skede, och bör bevaras på plats tillsammans med fåtalet stenramar. I kvarter IV kan man möjligen se spåren av ett linjegravssystem från 1930-40-talet.

Kvarter II
Kvarteret har under 1800-talet och tidigt 1900-tal utgjort område för familjegravar för samhällets övre skikt. Fram till början av 1970- talet var området belagt med grus och/eller jord. Flera av gravplatserna omgärdades av stenramar och häckar samt någon enstaka även med pollare och kättingar. Flera stora släkter så som familjen Ugarph och familjen Thunberg från Tveta gård ligger begravda här. Kvarterets karaktär är beroende av de äldre gravvårdarna från 1800-talets slut och 1900-talets början. Gjutjärnskorset skall föras in på församlingens inventarieförteckning tillsammans med de äldsta vårdarna från 1800-talets mitt eller tidigare. Rester från kvarterets tid som grusgravsområde, i form av stenramar, bör bevaras.

Kvarter III och V
På fotografier från 1918 och 1923 samt på uppmätningar från slutet av 1940-talet kan man se att kvarter III tidigare används till allmänna gravplatser. På 1950-talet började man använda kvarteret för familjegravar än idag är bara ett mindre antal platser i bruk.
I kvarter V har begravningar skett åtminstone sedan slutet av 1800-talet. Sin nuvarande struktur fick kvarteren sannolikt på mitten av 1930- talet. Fram till början av 1970-talet var platserna grus- och jordbelagda. En del stenramar finns kvar och dessa bör bevaras. I kvarteret finns en del bl a tidstypiska vårdar från 1930-talet.

Kvarter VI
Kvarterets västra del, längs kyrkogårdsmuren, har sedan mitten av 1800-talet används som område för familjegravar för socknens övre skikt. De påkostade äldre gravvårdarna är betydelsefulla för förståelsen av kyrkogårdens historia. Vid 1900-talet början användes resten av kvarteret för allmänna gravplatser. Av detta finns idag inga spår. På 1930-talet ordnades östra delen av kvarteret upp och här skapades platser för familjegravar. Flera av gravplatserna omgärdades av stenramar och häckar. Senare har grusgravarna såtts igen och nya begravningar har skett i området. Flera för socknen betydelsefulla släkter så som familjen Danielson och Svensén har sina familjegravar här. I kvarteret finns många spännande titlar så
som riddare av nordstjärneordern och Riddare av Finlands Vita Rosens Orden. Flera av gravvårdarna i kvarteret bär på starka lokal-/personhistoriska värden. Vårdar från 1800-talets mitt och tidigare bör föras in på inventarieförteckningen. Rester av omgärdningar i form av stenramar bör bevaras.